تیره Hydrophyllaceae

~  Boraginaceae فرم کلی تیره Hydrophyllaceae: گیاهانی علفی یا درختچه ای؛ بی صمغ و فاقد شیره ی رنگی. یکساله، دوساله و چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. خشکی پسند. برگ ها متناوب یا متقابل؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ فاقد عطر مشخص یا بدبو؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب پرمانند […]

تیره گل گاو زبان(Boraginaceae)

فرم کلی تیره  Boraginaceae: گیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی یا بالارونده؛ فاقد اسانس. گیاهانی اتوتروف. یکساله تا چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شور پسند. برگ ها در اندازه های بسیار کوچک تا متوسط؛ متناوب یا متناوب و متقابل؛ پهن؛ علفی؛ […]