تیره شاهدانه (Cannabaceae)

فرم کلی تیره  Cannabaceae : گیاهانی صمغ آور یا دارای شیره رنگی؛ یا غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی، دارای رزین یا فاقد آن. یکساله  یا چندساله   . مستقل (جنس Cannabis ) یابالارونده (جنس Humulus ). خشکی پسند. برگ ها متناوب یا متقابل، دارای دمبرگ، غیرپوشش دار، معطر، ساده یا مرکب، برگ های مرکب بصورت پنجه ای. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده یا یکپارچه، رگبرگ ها پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها جدا از هم و پایا.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور دارای وظایف نرینگی یا مادینگی؛ یا دارای وظایف نرینگی و مادینگی. گیاهانی دوپایه یا به ندرت یک پایه. گل های نر فاقد مادگی. گرده افشانی توسط باد 

جغرافیا: نواحی معتدل. X=8, 10 .

طبقه بندی خانواده  Cannabaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Rosales .

این خانواده دارای ۳ گونه و ۲ جنس Cannabis, Humulus است.

گونه ها خانوادهتیره  Cannabaceae  در شبکه گیاهی ایران:

 

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Hemp
Cannabaceae
Japanese Hop
Cannabaceae
Hop
Cannabaceae