تیره سیکاس (Cycadaceae)

پایانَخل یا سیکاس یکی از ۹۵ گونه گیاهان خانواده پایا نخلیان است. این گیاه یک گیاه آپارتمانی مربوط به مناطق گرم و مرطوب است، اولین بار در چین و ژاپن پیدا شده‌است و برگهایش کشیده و شبیه به نخل هستند.

خانواده سیکاس شامل ۱۰ جنس و ۷۶ گونه می باشد. اگر چه برخی از گیاهشناسان این خانواده را جزو بازدانگان حقیقی محسوب می کنند ولی بعلت دارا بودن برخی از خصوصیت سرخس ها در گروه حد واسط سرخس ها و گیاهان دانه دار قرار می گیرند. جنس سیکاس دارای ۸ گونه می باشد که گونه معروف این جنس Cycas revolute است.

گونه های خانواده Cycadaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Sago Palm
Cycadaceae
Japanese Sago Palm
Cycadaceae