تیره سنگرویان (Empetraceae)

فرم کلی تیره Empetraceae: درختچه کوچک، خشکی پسند، همیشه سبز، کوچک، برگها مارپیچی یا متناوب، با دمبرگ کوتاه، بدون پوشش، ساده، برجسته، سوزنی، تک رگبرگی، برگها بدون گوشوارک، حاشیه برگها پیچیده، برگها مانند تیره گندمیان توسعه نیافته. نوع تولید مثل و گرده افشانی: گیاهان معمولاً دوپایه یا گاهی تک پایه، مادگی در گلهای نر کوچک شده یا وجود […]