تیره سنگرویان (Empetraceae)

فرم کلی تیره Empetraceaeدرختچه کوچک، خشکی پسند، همیشه سبز، کوچک، برگها مارپیچی یا متناوب، با دمبرگ کوتاه، بدون پوشش، ساده، برجسته، سوزنی، تک رگبرگی، برگها بدون گوشوارک، حاشیه برگها پیچیده، برگها مانند تیره گندمیان توسعه نیافته.

نوع تولید مثل و گرده افشانی: گیاهان معمولاً دوپایه یا گاهی تک پایه، مادگی در گلهای نر کوچک شده یا وجود ندارد.

جغرافیا: پراکنش در قطب شمال، قطب جنوب، آمریکای جنوبی و نواحی گرمسیر آمریکای شمالی. مناطق بسیار سرد و معتدل، معتدل شمالی، رشته کوه های آند، فالکلند. X=13

طبقه بندی خانواده Empetraceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Ericales .

این خانواده دارای سه جنس Ceratiola ، Corema و Empetrumاست.

گونه های خانواده Empetraceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Portuguese Crowberry
Empetraceae
Poverty Grass
Empetraceae
Purple Crowberry
Empetraceae
Rockberry
Empetraceae
Mountain Crowberry
Empetraceae
Crowberry
Empetraceae
Empetraceae

 Corema album