تیره مورد (Myrtaceae)

فرم کلی تیره Myrtaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای؛ دارای اسانس. شورپسند یا خشکی پسند. هتروفیلی یا غیرهتروفیلی. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ کوچک تا بزرگ؛ متقابل یا متناوب یا با آرایش مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دارای دمبرگ یا بدون دمبرگ یا دارای دمبرگ درون برگی؛ معطر؛ ساده؛ غیرزبانه ای. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی یا نیزه ای یا کشیده یا تخم مرغی شکل؛ دارای رگبرگ پرمانند یا موازی یا تک رگبرگی. برگ ها بی گوشوارک یا گوشوارک دار.

موردیان (نام علمی: Myrtaceae) نام یک تیره از راسته موردسانان  است. درختچه‌ای یا درختی با حدود ۱۵۰ سرده و ۳۳۰۰ گونه که بیشتر در نواحی گرمسیری پراکنده هستند و برگ‌های اغلب آنها چرمی با غده‌های ترشحی روغنی است و برخی از اعضای آن مانند اوکالیپتوس ازنظر اقتصادی اهمیت بسیار دارد.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه ی پلی گام یا دوپایه ی نر. گرده افشانی توسط حشرات یا پرندگان.

جغرافیا: نواحی معتدل، نیمه گرمسیری و گرمسیری. بخصوص در استرالیا و مناطق گرمسیر آمریکا. X=(6-)11(-12) .

طبقه بندی خانواده Myrtaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Myrtales .

این خانواده دارای ۳۰۰۰ گونه  است.

 Syzygium paniculatum

گونه های خانواده Myrtaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Feijoa
Myrtaceae
Myrtaceae
Smooth-Barked Apple
Myrtaceae
Rough-Barked Apple
Myrtaceae
Grey Myrtle
Myrtaceae
Myrtaceae
Crimson Bottlebrush
Myrtaceae
Gungurru
Myrtaceae
Red River Gum
Myrtaceae
Lemon-Scented Gum
Myrtaceae
Mt. Wellington Peppermint
Myrtaceae
Water Mallee
Myrtaceae
Tasmanian Blue Gum
Myrtaceae
Red Bloodwood
Myrtaceae
Cider Gum
Myrtaceae
Yellow Gum
Myrtaceae
Black Box
Myrtaceae
Yellow Gum
Myrtaceae
Red Stringybark
Myrtaceae
Yellow Box
Myrtaceae
Tallow Wood
Myrtaceae
Messmate
Myrtaceae
Cabbage Gum
Myrtaceae
Snow Gum
Myrtaceae
Spinning Gum
Myrtaceae
Sydney Peppermint
Myrtaceae
Blue Mallee
Myrtaceae
Grey Gum
Myrtaceae
Snappy Gum
Myrtaceae
Mountain Ash
Myrtaceae
Red Ironbark
Myrtaceae
Manna Gum
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Coast Tea Tree
Myrtaceae
Myrtaceae
Lemon-Scented Tea Tree
Myrtaceae
Lemon Tea Tree
Myrtaceae
Myrtaceae
Tea Tree
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Arrayan
Myrtaceae
Tea Tree
Myrtaceae
Myrtaceae
Tea Tree
Myrtaceae
Flax-Leaved Paper-Bark
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Pohutukawa
Myrtaceae
Northern Rata
Myrtaceae
Southern Rata
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtle
Myrtaceae
Myrtaceae
Strawberry Guava
Myrtaceae
Yellow Strawberry Guava
Myrtaceae
Turpentine Tree
Myrtaceae
Brush Cherry
Myrtaceae
Brush Cherry
Myrtaceae
Uñi
Myrtaceae