تیره Nymphaeaceae

فرم کلی تیره Nymphaeaceaeگیاهانی علفی و آبزی، صمغ دار. چندساله، ریزوم دار. آبدوست، ریشه دار. برگ ها غوطه ور، در اندازه های متوسط تا بزرگ، متناوب، با آرایش مارپیچی، دارای دمبرگ و ساده، کمی سپرمانند. پهنک برگ یکپارچه، معمولاً گرد، با رگبرگ های پنجه ای، قلبی شکل. برگ ها گوشوارک­دار یا بی­گوشوارک.

گُل‌های خوش‌نمای این گیاه که روی سطح آب یا کمی بالاتر از آن می‌روید در امتداد ساقه‌های بلند زیرزمینی آن قرار دارد.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی معتدله تا گرمسیری. همه جازی به جز نواحی یخبندان.

طبقه بندی خانواده Nymphaeaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Nymphaeales .

این خانواده دارای ۷۵ گونه و ۳ جنس Nymphaea ,  Nuphar,  Ondineaاست.

Nymphaea tetragona

گونه های خانواده Nymphaeaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Common Spatterdock
Nymphaeaceae
Nymphaeaceae
Yellow Water Lily
Nymphaeaceae
Spatterdock
Nymphaeaceae
Nymphaeaceae
White Water Lily
Nymphaeaceae
Nymphaeaceae
Fragrant Water Lily
Nymphaeaceae
Pygmy Water Lily
Nymphaeaceae
Tuberous Water Lily
Nymphaeaceae