تیره Palmae

فرم کلی تیره Palmaeگیاهانی درختی یا درختچه ای. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها همیشه سبز، کوچک تا بسیار بزرگ، متناوب، مارپیچی یا با آرایش دوردیفه، چرمی، دارای دمبرگ، پوشش دار. برگ ها مرکب، پرمانند یا پنجه ای. برگ ها زبانه دار یا غیرزبانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا دوپایه یا یک پایه­ی پلی گام. دارای گل های شهددار یا فاقد . شهد مترشحه از اندام های جنسی نر یا اندام های جنسی ماده. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری تا گرمسیری. X=13-18 .

طبقه بندی خانواده Palmaeزیر رده تک لپه ای ها، راسته Arecales .

این خانواده دارای حدود ۲۵۰۰ گونه است.

Trachycarpus fortunei

گونه های خانواده Palmae در شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Blue Hesper Palm
Palmae
Apak Palm
Palmae
Guadalupe Palm
Palmae
Jelly Palm
Palmae
Wax Palm
Palmae
Wax Palm
Palmae
Wax Palm
Palmae
Dwarf Fan Palm
Palmae
Chilean Wine Palm
Palmae
Cabbage Palm
Palmae
Mazari Palm
Palmae
Quito Palm
Palmae
Senegal Date Palm
Palmae
Wild Date Plum
Palmae
Scrub Palmetto
Palmae
Mexican Palmetto
Palmae
Bush Palmetto
Palmae
Cabbage Palmetto
Palmae
Saw Palmetto
Palmae
Chusan Palm
Palmae
Palmae
Desert Fan Palm
Palmae