تیره چیکو(Sapotaceae)

فرم کلی تیره Sapotaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای؛ صمغ دار. خشکی پسند. برگ ها همیشه سبز؛ مارپیچی؛ چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ با رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار (به ندرت) یا بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت.

جغرافیا: نواحی گرمسیری. قدیم الحاره. X=7, 9-13 .

طبقه بندی خانواده Sapotaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Ericales .

این خانواده دارای ۸۰۰ گونه است.

Bumelia lycioides

گونه های خانواده Sapotaceae شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Chittamwood
Sapotaceae
Shittamwood
Sapotaceae
Ironwood
Sapotaceae
Black Apple
Sapotaceae