نام صحیح علمی نام علمی
- Abobra tenuifolia
Abronia latifolia Abronia arenaria
- Abronia fragrans
- Abronia latifolia
- Abronia turbinata
- Abronia villosa
- Abutilon species
Abutilon theophrasti Abutilon avicennae
Abutilon purpurascens Abutilon esculentum
- Abutilon megapotamicum
- Abutilon ochsenii
- Abutilon pictum