نام صحیح علمی نام علمی
- Acacia retinodes
- Acacia saligna
Acacia farnesiana Acacia smallii
- Acacia sophorae
- Acacia verticillata
- Acaenia anserinifolia
Acaenia anserinifolia Acaenia sanguisorbae
- Acalypha australis
Acalypha australis Acalypha chinensis
Acalypha australis Acalypha pauciflora
Acalypha australis Acalypha virgata
Eleutherococcus divaricatus Acanthopanax divaricatus