نام صحیح علمی نام علمی
- Abutilon purpurascens
Abutilon pictum Abutilon striatum
- Abutilon theophrasti
Abutilon megapotamicum Abutilon vexillarium
- Abutilon vitifolium
- Abutilon x hybridum
- Abutilon x milleri
- Abutilon x suntense
- Acacia aneura
Acacia paradoxa Acacia armata
- Acacia coriacea
- Acacia cultriformis