شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

منبع Anbari et al., 2019

Medicinal plants with preventive and therapeutic effect on diarrhoea: A cross-sectional epidemiologic and ethnobotanical study in traditional therapists of Shahrekord, south-west of Iran
مقاله
انگلیسی
پرسشنامه,مصاحبه حضوری
2019
Plant Science Today
چهارمحال وبختیاری
شهرکرد
.Anbari, K., Abbaszadeh, S., & Basati, G. (2019). Medicinal plants with preventive and therapeutic effect on diarrhoea: A cross-sectional epidemiologic and ethnobotanical study in traditional therapists of Shahrekord, south-west of Iran. Plant Science Today, 6(4), 512-517

اطلاعات سند

گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Astragalus hamosus L. اسهال اندام هوایی
Ziziphora taurica M.Bieb. اسهال اندام هوایی
Anthemis hyalina DC. اسهال گل
Plantago major L. اسهال اندام هوایی
Quercus brantii Lindl. اسهال میوه
Myrtus communis L. اسهال برگ,ساقه
Satureja bachtiarica Bunge اسهال اندام هوایی
Glycyrrhiza glabra L. اسهال ریشه
Peganum harmala L. اسهال بذر,برگ
Rheum ribes L. اسهال ساقه,برگ