شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

منبع Jivad et al., 2016

A review of the most important medicinal plants effective on wound healing on ethnobotany evidence of Iran
مقاله مروری
انگلیسی
جستجو در پایگاه داده های علمی
2016
Der Pharmacia Lettre
آذربایجان شرقی,آذربایجان غربی,اصفهان,ایلام,بوشهر,خوزستان,سیستان وبلوچستان,فارس,کردستان,کرمان,لرستان,مازندران,هرمزگان
خور,مبارکه,نطنز,سردشت,بندرگناوه,کازرون,مریوان
Jivad, N., Bahmani, M., & Asadi-Samani, M. (2016). A review of the most important medicinal plants effective on wound healing on ethnobotany evidence of Iran. Der Pharmacia Lettre, 8(2), 353-357.

اطلاعات سند

گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Fumaria vaillantii Loisel. زخم کل گیاه
Heliotropium ramosissimum (Lehm.) Sieber ex DC. سوختگی,زخم برگ
Plantago major L. زخم برگ,ریشه
Plantago lanceolata L. زخم برگ
Albizia julibrissin Durazz. زخم سنگ شکن
Achillea millefolium L. زخم برگ,گل
Sambucus ebulus L. کوفتگی برگ,ریشه
Equisetum arvense L. زخم اندام هوایی
Lamium album L. زخم شاخه گل دار
Origanum vulgare L. زخم شاخه گل دار