تیره Flacourtiaceae

~  Berberidopsidaceae فرم کلی تیره Flacourtiaceae: گیاهانی درختی یا درختچه ای؛ بی صمغ و فاقد شیره ی رنگی. خشکی پسند. برگ ها همیشه سبز؛ متناوب؛ دوردیفه یا مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوشش دار؛ فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ با رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها زوداُفت یا پایا. تولیدمثل و گرده […]