تیره شمشاد خزری (Buxaceae)

خانواده کیش یا شمشاد، گیاهانی هستند همیشه سبز،معمولا چوبی، با برگهای معمولا متقابل، ساده، بدون گوشوارک ؛ گل آذین سنبله ،خوشه یا به صورت دسته های کم گل، گلهای یک جنسی .گیاهان این تیره از لحاظ دارا بودن تخمک واژگون و آویخته و همچنین رافه ی بیرونی(تخمک آپوتروپ)با تیره ی فرفیون،که رافه ی تخمک آنها درونی است و در زیر تخمک واژگون و آویخته قرار می گیرد(تخمک اپیتروپ)،تفاوت دارندو از نظر خویشاوندی از آنها دور می شوند.

گیاهان تیره ی شمشاد درختچه هایی واجد برگهای کامل،پایا،چند ساله،با گلهایی تک جنس هستند.گرچه به علت داشتن گلهای تک جنس و بدون جام و مادگی سه برچه ای،در راسته ی سه   قابه ها (دارای غوزه ی سه قابه) قرار می گیرند ولی به نحوی آشکار با تیره ی فرفیون، بویژه از لحاظ میوه که معمولا  کپسول لوکولیسید است و بر اثر شکافتن وسط برچه ها باز می شود(میان برچه گشا) وهمچنین از نظر قرار گرفتن تخمکها بین رافه و جدار تخمدان،تفاوت دارند.تیره ی شمشاد تیره ای بسیار کوچک وفقط شامل چند جنس است.  

فرم کلی تیره Buxaceae: گیاهانی درختچه ای یا درختی یا علفی. برگ ها همیشه سبز؛ متناوب یا متقابل؛ چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار؛ پهن یا لب برگشته.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور دارای وظایف نرینگی یا مادینگی. دارای گل های تک جنسی. گیاهانی یک پایه یا دوپایه یا دوپایه ی پلی گام.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، قدیم الحاره و جدیدالحاره. نواحی معتدل تا گرمسیری. X=10, 14.

طبقه بندی خانواده Buxaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Buxales .

این خانواده دارای ۱۰۰ گونه می باشد.

گونه  خانواده Buxaceae در شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Buxaceae
Japanese Box
Buxaceae
Buxaceae
Box
Buxaceae
Buxaceae
Japanese Spurge
Buxaceae