تیره زنجبیل(Zingiberaceae)

فرم کلی تیره Zingiberaceaeگیاهانی علفی؛ دارای اسانس. چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ ریزوم دار. مستقل یا اپی فیت. خشکی پسند. برگ ها همیشه سبز؛ متناوب؛ دوردیفه؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار یا نیمه دمبرگ دار؛ پوشش دار. برگ ها معمولاً فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی یا کشیده یا نیزه ای یا تخم مرغی شکل؛ با رگبرگ پرمانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از مادگی. گرده افشانی توسط حشرات یا پرندگان.

جغرافیا: نواحی گرمسیری. X=(9-)12(-26) .

طبقه بندی خانواده Zingiberaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Zingiberales .

این خانواده دارای حدود ۷۰۰ گونه است.

Hedychium coronarium

گونه هایخانواده Zingiberaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Zingiberaceae
Butterfly Ginger
Zingiberaceae
Zingiberaceae
Zingiberaceae