شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

منبع Parsaei et al., 2016

The most important medicinal plants effective on constipation by the ethnobotanical documents in Iran: A review
مقاله مروری
انگلیسی
مطالعات کتابخانه ای,جستجو در پایگاه داده های علمی
2016
Der Pharmacia Lettre
آذربایجان شرقی,آذربایجان غربی,اصفهان,ایلام,خوزستان,سیستان وبلوچستان,کرمان,مازندران,هرمزگان
مبارکه,نطنز,آبدانان,دهلران,سردشت,سیرجان
Parsaei, P., Bahmani, M., Naghdi, N., Asadi-Samani, M., & Rafieian-Kopaei, M. (2016). The most important medicinal plants effective on constipation by the ethnobotanical documents in Iran: A review. Der Pharmacia Lettre, 8(2), 188-194.

اطلاعات سند

گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Beta vulgaris L. یبوست برگ
Sambucus ebulus L. یبوست میوه,گل,ریشه
Evonymus latifolius (L.) Mill. یبوست برگ,میوه
Cichorium intybus L. یبوست برگ,ریشه
Ribes orientale Desf. یبوست میوه
Rumex acetosa L. یبوست میوه
Prunus spinosa L. یبوست میوه
Sorbus boissieri C.K.Schneid. یبوست میوه
Taxus baccata L. یبوست برگ
Urtica dioica L. یبوست برگ