تیره پیچک (Convolvulaceae)

فرم کلی تیره Convolvulaceae: گیاهانی علفی یا درختچه ای یا بالارونده یا درختی؛ صمغ آور یا غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. گیاهانی آبدار یا غیرآبدار؛ اتوتروف. فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ علفی یا گوشتی؛ دمبرگ دار یا نیمه دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ […]