تیره Coriariaceae

فرم کلی تیره Coriariaceaeگیاهانی درختچه ای یا درختی، فاقد رزین. برگ ها متقابل، یا با آرایش مارپیچی، چرمی، ساده. پهنک برگ یکپارچه، نیزه ای تا تخم مرغی شکل، با رگبرگ پنجه ای یا پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها زوداُفت و بسیار کوچک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار. اندام های رویشی بصورت فلس مانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا یک پایه ی نر یا یک پایه ی ماده یا یک پایه ی پلی گام.

جغرافیا: نواحی معتدل یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. مدیترانه ای، گینه نو، نیوزیلند، آمریکای مرکزی و غرب آمریکای جنوبی. X=10 .

طبقه بندی خانواده Coriariaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Cucurbitales .

این خانواده دارای ۱۵ گونه می باشد.

گونه های خانواده Coriariaceae  درشبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Coriariaceae
Redoul
Coriariaceae
Coriariaceae
Coriariaceae
Tuhu
Coriariaceae
Coriariaceae
Coriariaceae