تیره Coriariaceae

فرم کلی تیره Coriariaceae : گیاهانی درختچه ای یا درختی، فاقد رزین. برگ ها متقابل، یا با آرایش مارپیچی، چرمی، ساده. پهنک برگ یکپارچه، نیزه ای تا تخم مرغی شکل، با رگبرگ پنجه ای یا پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها زوداُفت و بسیار کوچک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار. اندام های رویشی […]