تیره گردو (Juglandaceae)

فرم کلی تیره Juglandaceaeاغلب گیاهانی درختی یا گاهی درختچه ای؛ اغلب رزین دار. برگ ها خزاندار؛ متناوب یا متقابل؛ دارای دمبرگ یا بی دمبرگ؛ غیرپوشش دار؛ معطر؛ مرکب؛ پرمانند یا سه گوش. رگبرگ ها پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. اندام های رویشی دارای کرک های قهوه ای؛ فلس مانند یا بدون فلس.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی یک پایه یا دوپایه. گرده افشانی توسط باد.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، قدیم الحاره و جدیدالحاره. نواحی معتدل تا گرمسیری. به طور گسترده در نواحی معتدل شمالی و نیمه گرمسیری تا هند، هندوچین، مالزی و کوه های آند آمریکای جنوبی؛ بجز آفریقا و استرالیا. X=16 .

طبقه بندی خانواده Juglandaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Fagales .

این خانواده دارای ۵۰ گونه است.

Juglans regia

گونه های خانواده Juglandaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Water Hickory
Juglandaceae
Juglandaceae
California Walnut
Juglandaceae
Southern Shagbark
Juglandaceae
Chinese Hickory
Juglandaceae
Bitternut
Juglandaceae
Scrub Hickory
Juglandaceae
Sweet Pignut
Juglandaceae
Coastal Pignut Hickory
Juglandaceae
Pecan
Juglandaceae
Shellbark Hickory
Juglandaceae
Nutmeg Hickory
Juglandaceae
Sweet Pignut
Juglandaceae
Shagbark Hickory
Juglandaceae
Sand Hickory
Juglandaceae
Black Hickory
Juglandaceae
Mockernut
Juglandaceae
Juglandaceae
Japanese Walnut
Juglandaceae
Heartseed Walnut
Juglandaceae
California Walnut
Juglandaceae
Chinese Walnut
Juglandaceae
Butternut
Juglandaceae
Hind’s Black Walnut
Juglandaceae
Juglandaceae
Arizona Walnut
Juglandaceae
Manchurian Walnut
Juglandaceae
Texas Walnut
Juglandaceae
Black Walnut
Juglandaceae
Walnut
Juglandaceae
Walnut
Juglandaceae
Walnut
Juglandaceae
Juglandaceae
Buartnut
Juglandaceae
Juglandaceae
Caucasian Wingnut
Juglandaceae
Japanese Wingnut
Juglandaceae
Juglandaceae