تیره گز(Tamaricaceae)

فرم کلی تیره Tamaricaceaeدرختانی کوچک یا درختچه ای یا علفی. برگ ها بخوبی توسعه یافته (اما کوچک) یا بسیار تقلیل یافته. خشکی زی. برگ ها همیشه سبز؛ بسیار کوچک یا کوچک؛ متناوب؛ مارپیچی؛ گوشتی یا غشایی؛ بی دمبرگ؛ پوشش دار یا غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه.

جغرافیا: نواحی معتدل و نیمه گرمسیری؛ مالزی و استرالیا. X=12 .

طبقه بندی خانواده Tamaricaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Caryophyllales .

این خانواده دارای ۱۲۰ گونه است.

Tamarix aphylla

گونه های خانواده Tamaricaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Tamaricaceae
Tamaricaceae
Tamaricaceae
Tamaricaceae
Tamaricaceae
English Tree
Tamaricaceae
Athel Tamarisk
Tamaricaceae
Tamarisk
Tamaricaceae
Chinese Tamarisk
Tamaricaceae
Manna Plant
Tamaricaceae
Kashgar Tree
Tamaricaceae
Tamaricaceae
Small-Flowered Tamarisk
Tamaricaceae
Tamarisk
Tamaricaceae