تیره کاملیناسه (Commelinaceae)

فرم کلی تیره Commelinaceaeگیاهانی علفی. آبدار و بدون آب. یکساله یا چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. ساقه های جوان براحتی در محل میانگره ها شکننده اند. مستقل یا بالارونده یا اپی فیت. برگ ها همیشه سبز؛ متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه؛ اغلب گوشتی یا علفی؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ پوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ های پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه ی نر، یا دوپایه. فاقد گل های شهددار. گرده افشانی توسط حشرات یا خودگرده افشان.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری و گرمسیری. X=(4-)6-16(-29) .

طبقه بندی خانواده Commelinaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Commelinales .

این خانواده دارای ۵۰۰ گونه می باشد.

تیره برگ بیدی عموماً علفی ، بندرت بالا رونده و مخصوص نواحی بین استوائی می باشند.برگهائی غلاف دار ولی عاری از شکاف و گلهای نر – ماده (بندرت پلی گام) به حالت منفرد یا مجتمع به صورت گرزنهائی به اشکال مختلف دارند. پوشش گل آنها ساده یا مضاعف و مرکب از ۶ قطعه در ۲ ردیف است به نحوی که ردیف خاجی معمولاً ظاهر گلبرگ مانند پیدا می کنند. تعداد ۶ پرچم دارند، ولی بعضی از آن رشد پیدا نمی کند بطوریکه گل دارای پرچم های کمتر می گردد. مادگی انها برحسب نوع گیاه ممکن است دارای ۲ پایه و یا چند برچه باشد که مجموعاً تخمدانی فوقانی و محتوی تخمک های راست بوجود می آورند. میوه آنها پوشینه و بندرت گوشتدار است.

گونه هایخانواده Commelinaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Blue Spider Wort
Commelinaceae
Day Flower
Commelinaceae
Birdbill Dayflower
Commelinaceae
Commelinaceae
Slender Day-Flower
Commelinaceae
Whitemouth Dayflower
Commelinaceae
Commelinaceae
Virginia Day-Flower
Commelinaceae
Spiderwort
Commelinaceae