تیره کاملیناسه (Commelinaceae)

فرم کلی تیره Commelinaceae : گیاهانی علفی. آبدار و بدون آب. یکساله یا چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. ساقه های جوان براحتی در محل میانگره ها شکننده اند. مستقل یا بالارونده یا اپی فیت. برگ ها همیشه سبز؛ متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه؛ اغلب گوشتی یا علفی؛ دمبرگ دار […]