تیره لویی،تیره گرز(Typhaceae)

فرم کلی تیره Typhaceae: گیاهانی علفی و آبدوست. چندساله، با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت، ریزوم دار. آبدوست، ریشه دار. برگ ها برآمده. برگ ها متناوب، دوردیفه، مثلثی یا پهن، چرمی، بدون دمبرگ، پوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی، با رگبرگ پرمانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی یک پایه. گل های بارور فاقد پرچم. گل های نر فاقد مادگی. فاقد گل های شهددار. گرده افشانی توسط باد.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی بجز ماداگاسکار، مالزی و نواحی گرم آمریکا. X=15 .

طبقه بندی خانواده Typhaceaeزیررده تک لپه ای ها، راسته Amborellales .

این خانواده دارای ۱۰ گونه و یک جنس Typha است .

Typha angustifolia

گونه های خانواده Typhaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Small Reed Mace
Typhaceae
Typhaceae
Typhaceae
Southern Cattail
Typhaceae
Typhaceae
Reedmace
Typhaceae
Typhaceae
Typhaceae
Typhaceae

تیره Sparganiaceae

فرم کلی تیره Sparganiaceaeگیاهان علفی آبزی یا باتلاقی. چندساله، فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت، ریزوم دار. آبدوست، ریشه دار یا غوطه ور. برگ ها برآمده یا غوطه ور. برگ ها متناوب، دو ردیفه، بدون دمبرگ، پوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی، با رگبرگ پرمانند.

~  Typhaceae

گونه های این خانواده ~  Typhaceaeدر تیره قرار گرفته اند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور دارای وظایف نرینگی و مادینگی. گیاهانی یک پایه. فاقد گل های شهددار. گرده افشانی توسط باد.

 

جغرافیا: نواحی یخبندان و معتدله یا گرمسیری. پراکنش وسیع در جنوب شرق استرالیا و نیوزیلند. پراکنش کمتر در بورنئو و گینه نو. X= 15 .

طبقه بندی خانواده : زیررده تک لپه ای ها، راسته Poales .

این خانواده دارای ۲۰ گونه و تنها یک جنس Sparganium است  .

Sparganium americanum

گونه های خانواده Sparganiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Bur-Reed
Sparganiaceae
Branching Bur-Reed
Sparganiaceae
Bur Reed
Sparganiaceae
Sparganiaceae
Sparganiaceae