تیره Turneraceae

فرم کلی تیره Turneraceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی. گیاهانی غیرآبدار. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ پهنک های بریده بریده بصورت پرمانند؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ دندانه دار.

~  Passifloraceae 

تیره تورنراسه را به تیره پاسی فلوراسه بسیار نزدیک می دانند اما گیاهان این تیره هیچ گاه پیچان و بالا رونده نیستند و لوله یا پیاله گل آنها نیز همیشه فاقد تاج یا چرخه هایی متشکل از زواید رشته ای و نازک بین پرچم ها و کلاله مادگی نیز پوشیده از کرکهای ریز است.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. خودگرده افشان یا گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری تا گرمسیری. نواحی گرمسیری و آفریقای جنوبی، ماداگاسکار، آمریکای مرکزی و نواحی گرمسیر آمریکای جنوبی، غرب هندوستان. X=7, 10 .

طبقه بندی خانواده Turneraceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Malpighiales .

این خانواده دارای ۱۲۰ گونه است.

Turnera diffusa aphrodisiaca

گونه های خانواده Turneraceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Damiana
Turneraceae

تیره گل ساعتی(Passifloraceae)

فرم کلی تیره Passifloraceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا بالارونده؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت پنجه ای. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده یا یکپارچه؛ پهنک های بریده بریده بصورت پنجه ای؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها جدا از هم؛ کوچک و زوداُفت.

گل‌ساعتیان (نام علمی: Passifloraceae) نام یک  تیره از مالپیگی سانان  است.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری تا گرمسیری. X=6, 9-11 .

طبقه بندی خانواده Passifloraceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Malpighiales .

این خانواده دارای ۵۳۰ گونه است.

Passiflora incarnata

گونه خانواده Passifloraceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Passion Flower
Passifloraceae
Passion Flower
Passifloraceae
Passion Flower
Passifloraceae
Passion Flower
Passifloraceae
Passifloraceae
Maypops
Passifloraceae
Passion Flower
Passifloraceae
Banana Passion Fruit
Passifloraceae
Passifloraceae
Passion Flower
Passifloraceae
Passion Flower
Passifloraceae
Passion Flower
Passifloraceae