تیره بسفایج(Polypodiaceae)

Polypodium vulgare

بسایج ، بسپاک گیاه دارزی یا صخره زی ساقه زیرزمینی رونده پوشیده با فلسهای پولکی قهوه ای، فروندخطی سرنیزه ای تا تخم مرغی –

پراکندگی جهان :سراسر نواحی معتدله اروپا.

پراکندگی جغرافیایی در ایران: نواحی جنگل شمال ایران و گرگان

مصارف و کار برد ها :ساقه زیرزمینی گیاه مصرف می شود .محرک ترشح صفرا . ملین ملایم است.به صورت سنتی در طب گیاهی اروپایی برای درمان هپاتیت و یرقان و دارویی برای سوء هاضمه و فقدان اشتها بکار می رود.

Polypodium vulgare

 

گونه های خانواده Polypodiaceae در شبکه گیاهی ایران:

Maidenhair Fern
Polypodiaceae
Northern Maidenhair
Polypodiaceae
Polypodiaceae
Polypodiaceae
Black Spleenwort
Polypodiaceae
Hen And Chicken Fern
Polypodiaceae
Scale Fern
Polypodiaceae
Wall Rue
Polypodiaceae
Hart’s Tongue Fern
Polypodiaceae
Maidenhair Spleenwort
Polypodiaceae
Lady Fern
Polypodiaceae
Polypodiaceae
Painted Fern
Polypodiaceae
Polypodiaceae
Polypodiaceae
Polypodiaceae
Bamboo Fern
Polypodiaceae
Polypodiaceae
Polypodiaceae
Ostrich Fern
Polypodiaceae
Ostrich Fern
Polypodiaceae
Licorice Fern
Polypodiaceae
Polypodiaceae
Polypody
Polypodiaceae
Bracken
Polypodiaceae
Bracken
Polypodiaceae