تیره Morinaceae

~  Caprifoliaceae ,  Dipsacaceae

فرم کلی تیره Morinaceaeگیاهانی علفی خارمانند. چندساله. برگ ها متقابل یا با آرایش مارپیچی؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ پرمانند یا پرمانند و پوشیده از خارهای فراوان. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از دیسک گل.

جغرافیا: منطقه قطب شمال. نواحی معتدل. جنوب شرق اروپا تا رشته کوه های هیمالیا و جنوب غرب چین. X=17 .

طبقه بندی خانواده Morinaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Dipsacales .

این خانواده دارای ۱۷ گونه است.

Morina longifolia

گونه هایخانواده Morinaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Morinaceae
Whorlflower
Morinaceae

 

تیره خواجه باشی، تیره طوسک (Dipsacaceae)

فرم کلی تیره Dipsacaceaeگیاهانی علفی. یکساله یا دوساله یا چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متارکم قابل رؤیت؛ گاهی غده ای. هتروفیلی یا غیرهتروفیلی. برگ ها متقابل یا مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار یا نیمه دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت پرمانند. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده یا یکپارچه؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: منطقه قطب شمال. نواحی معتدل تا نیمه گرمسیری. آفریقای جنوبی. X=5-10 . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۹ است.

طبقه بندی خانواده Dipsacaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Dipsacales .

این خانواده دارای ۱۵۰ گونه است.

 Succisa pratensis

گونه های خانواده Dipsacaceae در شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Makhobeli
Dipsacaceae
Teasel
Dipsacaceae
Xu Duan
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Fuller’s Teasel
Dipsacaceae
Field Scabious
Dipsacaceae
Pigeon’s Scabious
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Devil’s Bit Scabious
Dipsacaceae