تیره کیوی (Actinidiaceae)

فرم کلی تیره کیویانگیاهانی درختی یا درختچه ای. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند. برگ ها متناوب، با آرایش مارپیچی، غیرپوشش دار و ساده. پهنک برگ یکپارچه، رگبرگ ها پرمانند. برگ ها دارای گوشوارک بسیار کوچک.

 برگ این خانواده: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص. دارای روزنه محدود به یک سطح. دارای کرک، تک یاخته ای یا چندیاخته ای است.

 ساقه خانواده Actinidiaceaeساقه های جوان دارای میانگره های سخت یا دارای میانگره های اسفنجی یا دارای میانگره های توخالی. فاقد مجاری ترشحی. دارای کامبیوم چوب پنبه ای. گره های تک یاخته ای یا سه یاخته ای. بافت های آوندی اولیه در یک استوانه، بدون دسته های جدا، هم پهلو. فاقد آبکش داخلی. توسعه لایه ضخیم شونده ثانویه از یک حلقه کامبیوم عادی.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا دوپایه.

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت منفرد یا مجتمع در گل آذین های خوشه ای. گل آذین ها جانبی، معمولاً با خوشه های کوچک. گل ها اغلب دارای براکته (با براکته های کوچک)، منظم. فاقد هیپانتیوم آزاد.

 

جغرافیا: نواحی گرمسیری و شرق آسیا تا شمال استرالیا.

Actinidia deliciosa که سابقاً Actinidia chinensis نامیده می شد و بیشترین نوع تجاری محسوب می شود.

Actinidia chinensisکه شباهت بسیار زیادی به Actinidia deliciosa دارد اما گوشت آن به رنگ سبز ، زرد و حتی قرمز- زرد می باشد.

 

گونه های  خانواده Actinidiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Tara Vine
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Kiwi Fruit
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Red Kiwi
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Silver Vine
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae