تیره Cephalotaxaceae

آلوسرخداران (نام علمی: Cephalotaxaceae) نام یک تیره  ازراسته کاج سانان است.

 

 

گونه های خانواده Cephalotaxaceae  در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Chinese Plum Yew
Cephalotaxaceae
Japanese Plum Yew
Cephalotaxaceae
Japanese Plum Yew
Cephalotaxaceae
Korean Plum Yew
Cephalotaxaceae
Japanese Plum Yew
Cephalotaxaceae
Yunnan Plum Yew
Cephalotaxaceae
Cephalotaxaceae
Chinese Plum Yew
Cephalotaxaceae
Cephalotaxaceae
California Nutmeg
Cephalotaxaceae
Cephalotaxaceae
Chinese Nutmeg Tree
Cephalotaxaceae
Cephalotaxaceae
Kaya
Cephalotaxaceae
Yunnan Nutmeg Yew
Cephalotaxaceae