تیره کتان (Linaceae)

فرم کلی تیرهLinaceaeگیاهانی علفی و درختچه ای یا درختی یا بالارونده. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب تا متقابل؛ مارپیچی؛ بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها کوچک و زوداُفت. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور بصورت هرمافرودیت. گیاهانی هرمافرودیت.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جا زی. X=6-11 .

طبقه بندی خانواده Linaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Malpighiales .

این خانواده دارای ۹۰ گونه است.

Commelina communis

گونه های خانواده Linaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Blue Spider Wort
Commelinaceae
Day Flower
Commelinaceae
Birdbill Dayflower
Commelinaceae
Commelinaceae
Slender Day-Flower
Commelinaceae
Whitemouth Dayflower
Commelinaceae
Commelinaceae
Virginia Day-Flower
Commelinaceae
Pale Flax
Linaceae
Purging Flax
Linaceae
Linaceae
Linaceae
Native Flax
Linaceae
Linaceae
Perennial Flax
Linaceae
Linaceae
Flax
Linaceae
Spiderwort
Commelinaceae