تیره شاه پسند (Verbenaceae)

فرم کلی تیره Verbenaceaeگیاهانی درختی، درختچه ای و علفی یا بالارونده؛ اسانس دار. برگ ها بخوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. مستقل یا بالارونده. خشکی زی یا شورزی. برگ ها متقابل یا مارپیچی؛ متناوب؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ بدبو یا فاقد عطر مشخص یا معطر؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پرمانند یا پنجه ای. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

جغرافیا: نواحی معتدل یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. X=5-12 .

طبقه بندی خانواده Verbenaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Lamiales .

این خانواده دارای ۳۰۰۰ گونه است.

 Aloysia triphylla

گونه های خانواده Verbenaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Lemon Verbena
Verbenaceae
American Beautyberry
Verbenaceae
Beautyberry
Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Glory Flower
Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Chou Wu Tong
Verbenaceae
Frogfruit
Verbenaceae
American Blue Vervain
Verbenaceae
Vervain
Verbenaceae
Hoary Vervain
Verbenaceae
White Vervain
Verbenaceae
Agnus Castus
Verbenaceae
Verbenaceae
Huang Ping
Verbenaceae