تیره Leguminosae

فرم کلی تیره Leguminosaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی یا بالارونده؛ رزین دار یا غیررزینی. برگ ها به خوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. یکساله، دوساله یا چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده یا انگلی. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ در اندازه های بسیار کوچک تا بسیار بزرگ؛ متناوب یا متقابل یا مارپیچی یا دوردیفه؛ علفی یا چرمی یا تغییریافته به خار؛ دمبرگ دار یا بدون دمبرگ؛ غیرپوشش دار؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ مرکب یا ساده؛ برگ های مرکب بصورت یک برگچه ای یا سه برگچه ای یا پرمانند یا پنجه ای یا دوبرگچه ای. کاسبرگ ها برآمده یا غیربرآمده. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها فلس مانند یا برگ مانند یا خارمانند؛ زوداُفت یا پایا.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا یک پایه ی نر یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات یا پرندگان یا پستانداران.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، نواحی قدیم الحاره، جدیدالحاره، استرالیا و قطب جنوب. نواحی یخبندان، معتدل، نیمه گرمسیری و گرمسیری. همه جازی.

طبقه بندی خانواده Leguminosae:زیررده دولپه ای ها. راسته Fabales .

این خانواده دارای ۱۲۰۰۰ گونه است.

Acacia aneura

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Mulga Acacia
Leguminosae
Wiry Wattle
Leguminosae
Knife-Leaf Wattle
Leguminosae
Mimosa
Leguminosae
Green Wattle
Leguminosae
Sweet Acacia
Leguminosae
Sidney Golden Wattle
Leguminosae
Blackwood
Leguminosae
Leguminosae
Kangaroo Thorn
Leguminosae
Queensland Silver Wattle
Leguminosae
Golden Wattle
Leguminosae
Swamp Wattle
Leguminosae
Blue-Leaved Wattle
Leguminosae
Coastal Wattle
Leguminosae
Prickly Moses
Leguminosae
Leguminosae
Mimosa
Leguminosae
Manna Tree
Leguminosae
Camel Thorn
Leguminosae
Lead Plant
Leguminosae
False Indigo
Leguminosae
Dwarf Indigobush
Leguminosae
Hog Peanut
Leguminosae
Leguminosae
Hog Peanut
Leguminosae
Kidney Vetch
Leguminosae
Ground Nut
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Peanut
Leguminosae
Rooibos
Leguminosae
Indian Milkvetch
Leguminosae
Persian Manna
Leguminosae
Swedish Coffee
Leguminosae
Leguminosae
Canadian Milkvetch
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Ground Plum
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Specklepod Milkvetch
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Milk Vetch
Leguminosae
Tragacanth
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Huang Qi
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Painted Milkvetch
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Chinese Milk Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Wild Indigo
Leguminosae
Plains Wild Indigo
Leguminosae
Wild Indigo
Leguminosae
White False Indigo
Leguminosae
Wild Indigo
Leguminosae
Mountain Ebony
Leguminosae
Mysore Thorn
Leguminosae
Bird Of Paradise
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Siberian Pea Tree
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Shag-Spine
Leguminosae
Leguminosae
Chinese Pea Shrub
Leguminosae
Moreton Bay Chestnut
Leguminosae
Butterfly Pea
Leguminosae
Carob
Leguminosae
Redbud
Leguminosae
Chinese Redbud
Leguminosae
Western Redbud
Leguminosae
Judas Tree
Leguminosae
Golden Cassia
Leguminosae
Leguminosae
Chick Pea
Leguminosae
Leguminosae
Yellow Wood
Leguminosae
Bladder Senna
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Scorpion Senna
Leguminosae
Annual Scorpion Vetch
Leguminosae
Crown Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Broom
Leguminosae
Leguminosae
White Prairie Clover
Leguminosae
White Prairie Clover
Leguminosae
Leguminosae
Purple Prairie Clover
Leguminosae
Leguminosae
Prairie Mimosa
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Guang Jing Qian Cao
Leguminosae
Leguminosae
Coral Tree
Leguminosae
Cardinal Spear
Leguminosae
Dwarf Kaffirboom
Leguminosae
Leguminosae
Prickly Cardinal
Leguminosae
Leguminosae
Goat’s Rue
Leguminosae
Leguminosae
Spanish Gorse
Leguminosae
Dyer’s Greenweed
Leguminosae
Water Locust
Leguminosae
Caspian Locust
Leguminosae
Leguminosae
Korean Honey Locust
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Honey Locust
Leguminosae
Soya Bean
Leguminosae
Wild Soya Bean
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Wild Liquorice
Leguminosae
Liquorice
Leguminosae
American Liquorice
Leguminosae
Leguminosae
Gan Cao
Leguminosae
Soap Tree
Leguminosae
Kentucky Coffee Tree
Leguminosae
Salt Tree
Leguminosae
Coral Pea
Leguminosae
Alpine Sweetvetch
Leguminosae
Leguminosae
Sweet Vetch
Leguminosae
Liquorice Root
Leguminosae
Alpine French Honeysuckle
Leguminosae
Liquorice Root
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Indian Rush-Pea
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Indigo Bush
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Korean Lespedeza
Leguminosae
Common Lespedeza
Leguminosae
Hyacinth Bean
Leguminosae
Scotch Laburnum
Leguminosae
Laburnum
Leguminosae
Leguminosae
Yellow-Flowered Pea
Leguminosae
Chickling Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Beach Pea
Leguminosae
Beach Pea
Leguminosae
Perennial Sweet Pea
Leguminosae
Bitter Vetch
Leguminosae
Lord Anson’s Pea
Leguminosae
Cream Peavine
Leguminosae
Cyprus Vetch
Leguminosae
Sweet Pea
Leguminosae
Bush Vetchling
Leguminosae
Slenderstem Peavine
Leguminosae
Manystem Peavine
Leguminosae
Meadow Vetchling
Leguminosae
Leguminosae
Chickling Pea
Leguminosae
Earthnut Pea
Leguminosae
Lentil
Leguminosae
Leguminosae
Lespedeza
Leguminosae
Leguminosae
Roundhead Lespedeza
Leguminosae
Chinese Lespedeza
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Chinese Lespedeza
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Bird’s Foot Trefoil
Leguminosae
Leguminosae
Greater Bird’s Foot Trefoil
Leguminosae
Asparagus Pea
Leguminosae
Greater Bird’s Foot Trefoil
Leguminosae
White Lupin
Leguminosae
Leguminosae
Blue Lupin
Leguminosae
Tree Lupin
Leguminosae
Leguminosae
Seashore Lupine
Leguminosae
Yellow Lupin
Leguminosae
Pearl Lupin
Leguminosae
Blue Lupine
Leguminosae
Sundial Lupine
Leguminosae
Big-Leaf Lupin
Leguminosae
Leguminosae
White Lupin
Leguminosae
Chinese Yellow Wood
Leguminosae
Moon Trefoil
Leguminosae
Black Medick
Leguminosae
Toothed Bur-Clover
Leguminosae
Alfalfa
Leguminosae
White Melilot
Leguminosae
Tall Melilot
Leguminosae
Leguminosae
Annual Yellow Sweetclover
Leguminosae
Melilot
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Ji Xue Teng
Leguminosae
Leguminosae
Sainfoin
Leguminosae
Rest Harrow
Leguminosae
Spiny Rest Harrow
Leguminosae
Serradella
Leguminosae
Crazy Weed
Leguminosae
Ahipa
Leguminosae
Jicama
Leguminosae
Woolly Parosella
Leguminosae
Common Dunebroom
Leguminosae
Leguminosae
Runner Bean
Leguminosae
Lima Bean
Leguminosae
French Bean
Leguminosae
Garden Pea
Leguminosae
Field Pea
Leguminosae
Wild Pea
Leguminosae
Sugar Pea
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Winged Bean
Leguminosae
Silverleaf Scurf Pea
Leguminosae
Leguminosae
Buckroot
Leguminosae
Leguminosae
Bu Gu Zhi
Leguminosae
Indian Breadroot
Leguminosae
Breadroot
Leguminosae
Culen
Leguminosae
Small Indian Breadroot
Leguminosae
Leguminosae
Large Leather Root
Leguminosae
Leguminosae
Roundleaf Leather Root
Leguminosae
Sampson’s Snakeroot
Leguminosae
Leguminosae
Slender Scurfy Pea
Leguminosae
Mealy Kudzu
Leguminosae
Kudzu Vine
Leguminosae
Tropical Kudzu
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Bristly Locust
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
New Mexico Locust
Leguminosae
Black Locust
Leguminosae
Clammy Locust
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Wild Senna
Leguminosae
Stinking Cassia
Leguminosae
Colorado River Hemp
Leguminosae
Leguminosae
Ku Shen
Leguminosae
Japanese Pagoda Tree
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Mescal Bean
Leguminosae
Silky Sophora
Leguminosae
Kowhai
Leguminosae
Leguminosae
Spanish Broom
Leguminosae
Catgut
Leguminosae
Leguminosae
Piñole Clover
Leguminosae
Foothill Clover
Leguminosae
Cup Clover
Leguminosae
Branched Indian Clover
Leguminosae
Suckling Clover
Leguminosae
Springbank Clover
Leguminosae
Sour Clover
Leguminosae
Leguminosae
Pin-Point Clover
Leguminosae
Alsike Clover
Leguminosae
Crimson Clover
Leguminosae
Leguminosae
Bighead Clover
Leguminosae
Smallhead Clover
Leguminosae
Clammy Clover
Leguminosae
Birdsfoot Fenugreek
Leguminosae
Red Clover
Leguminosae
White Clover
Leguminosae
Subterranean Clover
Leguminosae
Tomcat Clover
Leguminosae
Whitetip Clover
Leguminosae
Sweet Trefoil
Leguminosae
Leguminosae
Fenugreek
Leguminosae
Leguminosae
Gorse
Leguminosae
Leguminosae
American Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
One-Flower Vetch
Leguminosae
Purple Vetch
Leguminosae
Tufted Vetch
Leguminosae
Bitter Vetch
Leguminosae
Horsebean
Leguminosae
Broad Bean
Leguminosae
Tick Bean
Leguminosae
Giant Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Hairy Tare
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Hard Vetch
Leguminosae
French Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Pea Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Winter Tares
Leguminosae
Winter Tares
Leguminosae
Bush Vetch
Leguminosae
Fine-Leaved Vetch
Leguminosae
Smooth Tare
Leguminosae
Leguminosae
Two-Leaf Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Large Russian Vetch
Leguminosae
Jerusalem Pea
Leguminosae
Japanese Wisteria
Leguminosae
American Wisteria
Leguminosae
Leguminosae
Chinese Wisteria
Leguminosae
Silky Wisteria
Leguminosae
Leguminosae