تیره گل استکانی (Campanulaceae)

فرم کلی تیره Campanulaceaeگیاهانی درختی، درختچه ای یا علفی، صمغ دار. گیاهان علفی اغلب چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه قابل رؤیت یا فاقد آن. آبدوست تا خشکی پسند. گیاهان آبزی ریشه ای. برگ های گیاهان آبزی بصورت غوطه ور در روی آب یا زیر آب. برگ ها معمولاً متناوب یا متقابل یا با آرایش مارپیچی؛ دارای دمبرگ یا فاقد دمبرگ، پوشش دار یا غیرپوشش دار. برگ ها ساده یا مرکب. برگ ها مرکب بصورت پرمانند. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده یا یکپارچه، خطی یا کروی؛ پرمانند یا پنجه ای. حاشیه پهنک برگ کنگره دار یا مضرس.

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات

جغرافیا: منطقه قطب شمال، قدیم الحاره، جدیدالحاره، استرالیا و قطب جنوب. نواحی یخبندان تا گرمسیر. پراکنش در تمامی مناطق جهان بجز نواحی گرمسیر آفریقا. X=6-17 .

طبقه بندی خانواده Campanulaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Asterales .

این خانواده دارای حدود ۲۰۰۰ گونه است.

گونه های خانواده Campanulaceae در شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Ladybells
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Sha Shen
Campanulaceae
Nan Sha Shen
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Cornish Bellflower
Campanulaceae
Tussock Bellflower
Campanulaceae
Campanulaceae
Fairies Thimbles
Campanulaceae
Campanulaceae
Adriatic Bellflower
Campanulaceae
Adriatic Bellflower
Campanulaceae
Clustered Bellflower
Campanulaceae
Milky Bellflower
Campanulaceae
Campanulaceae
Large Campanula
Campanulaceae
Campanulaceae
Canterbury Bells
Campanulaceae
Parry’s Bellflower
Campanulaceae
Harebell
Campanulaceae
Adria Bellflower
Campanulaceae
Trailing Bellflower
Campanulaceae
Chinese Rampion
Campanulaceae
Chimney Bellflower
Campanulaceae
Creeping Bellflower
Campanulaceae
Rampion
Campanulaceae
Harebell
Campanulaceae
Korean Bellflower
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Todok
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Dang Shen
Campanulaceae
Chuan Dang
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Trailing Bellflower
Campanulaceae
Campanulaceae
Venus’ Looking Glass
Campanulaceae
Cardinal Flower
Campanulaceae
Water Lobelia
Campanulaceae
Indian Tobacco
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Great Blue Lobelia
Campanulaceae
Pale Spike
Campanulaceae
Devil’s Tobacco
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Roundheaded Rampion
Campanulaceae
Spiked Rampion
Campanulaceae
Balloon Flower
Campanulaceae
Campanulaceae