تیره عناب،تیره کنار(Rhamnaceae)

گیاهان تیره عناب به صورت درخت یا درختچه های غالباً خاردار و بندرت علفی می باشند. در بین آنها انواعی با ساقه بالا رونده یافت می شود. مجموعاً شامل ۵۰ جنس و ۶۰۰ گونه می باشند. که بیشتر در اروپا و نواحی استوایی می رویند.

اغلب آنها دارای دستگاه ترشحی مولد موسیلاژ و صمغ می باشند که از سلولهای منفرد و عریض یا مجتمع و فراهم و یا کیسه های ترشحی تشکیل می یابند. این سلولها و کیسه ها در پوست و مغز و ساقه در پارانشیم دسته های آوندی اطراف رگبرگها و دمبرگ و همچنین در برون بر میوه ها دیده میشوند.

Rhamnus purshianus

گونه های خانواده Rhamnaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Rhamnaceae
New Jersey Tea
Rhamnaceae
Catalina Mountain Lilac
Rhamnaceae
Buckbrush
Rhamnaceae
Cropleaf Ceanothus
Rhamnaceae
Fendler’s Ceanothus
Rhamnaceae
Santa Barbara Ceanothus
Rhamnaceae
Deer Brush
Rhamnaceae
Maritime Ceanothus
Rhamnaceae
Smaller Red-Root
Rhamnaceae
Squaw Carpet
Rhamnaceae
Hollyleaf Ceanothus
Rhamnaceae
Oregon Tea Tree
Rhamnaceae
Blue Brush
Rhamnaceae
Sticky Laurel
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Bluewood
Rhamnaceae
Japanese Raisin Tree
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Christ’s Thorn
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Italian Buckthorn
Rhamnaceae
Indian Cherry
Rhamnaceae
Common Buckthorn
Rhamnaceae
Red Berry
Rhamnaceae
Dahurian Buckthorn
Rhamnaceae
Alder Buckthorn
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Cascara Sagrada
Rhamnaceae
Avignon Berry
Rhamnaceae
Dyer’s Buckthorn
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Chinese Buckthorn
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Jujube
Rhamnaceae