تیره کدو (Cucurbitaceae)

فرم کلی تیره Cucurbitaceaeگیاهانی بالارونده یا علفی یا درختچه ای؛ غیرآبدار. یکساله یا چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ دارای غده های چندساله. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند تا شورپسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پنجه ای؛ دارای رگبرگ های پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی یک پایه، یا دوپایه، یا یک پایه ی پلی گام، یا هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی معتدل یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. X=7-14 .

طبقه بندی خانواده Cucurbitaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Cucurbitales .

این خانواده دارای ۶۴۰ گونه می باشد.

اندامهای پیچکی در گیاهان این تیره منشا متفاوت دارند. برخی از گیاهان این تیره غده‌دار ، بندرت بوته‌های درختچه مانند و یا درختانی با ساقه و تنه گوشتی و احیانا خاردار هستند. برگها منفرد ، ساده ، دمبرگ‌دار و یا دارای پهنک چند بخشی با اشکال متفاوت هستند. تیره کدو حدود ۱۰۰ جنس و ۱۰۰۰ گونه دارند. بجز گونه‌های محدودی از دو جنس آن بقیه همگی در نواحی گرمسیری می‌رویند.

کاربردهای اقتصادی و گیاهان مهم تیره کدو

بسیاری از گیاهان تیره کدو دارای خواص دارویی و عده‌ای از آنها خوراکی هستند.

جنس گل لیف

میان‌بر فیبری میوه استوانه‌ای و دراز این گیاه پیچان که هماننداسفنج است مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جنس بریونیا

گیاهانی علفی ، دارای ریشه پایا و به شکل شلغم با برگهایی متناوب پنجه‌ای و پیچکهایی معمولا ساده‌اند. گلهای آن معمولا تک جنس و مجتمع در گل آذین خوشه‌ای هستند. کاسه گل استکانی ، دارای ۵ دندانه است. میوه سته کوچک و سبز رنگ است و بعدا قرمز می‌شود. گونه معروف آن به نام بریونیا البا میوه سیاه رنگ دارد و یک‌پایه است.

جنس اکبالیوم

میوه این گیاه تخم مرغی شکل است و هنگام رسیدن بطور ناگهانی و سریع از دمگل جدا شده و در محل جدا شدن سوراخی در برون‌بر باقی می‌گذارد که از آن محتویات میوه با دانه‌ها با فشار به خارج پراکنده می‌شود. گونه معروف این جنس خیار خر یا اکبالیوم الاتریوم است که خاصیت مسهلی دارد.

گونه های خانواده Cucurbitaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Cranberry Gourd
Cucurbitaceae
Wax Gourd
Cucurbitaceae
White Bryony
Cucurbitaceae
Red Bryony
Cucurbitaceae
Water Melon
Cucurbitaceae
Ivy Gourd
Cucurbitaceae
Gherkin
Cucurbitaceae
Melon
Cucurbitaceae
Wild Melon
Cucurbitaceae
Cantaloupe Melon
Cucurbitaceae
Orange Melon
Cucurbitaceae
Pickling Melon
Cucurbitaceae
Serpent Melon
Cucurbitaceae
Honeydew Melon
Cucurbitaceae
Snap Melon
Cucurbitaceae
Horned Cucumber
Cucurbitaceae
Cucumber
Cucurbitaceae
Cushaw Pumpkin
Cucurbitaceae
Malabar Gourd
Cucurbitaceae
Buffalo Gourd
Cucurbitaceae
Winter Squash
Cucurbitaceae
Squash
Cucurbitaceae
Pumpkin
Cucurbitaceae
Cucurbitaceae
Achoccha
Cucurbitaceae
Squirting Cucumber
Cucurbitaceae
Wild Cucumber
Cucurbitaceae
Sweet Tea Vine
Cucurbitaceae
Cucurbitaceae
Bottle Gourd
Cucurbitaceae
Bigroot
Cucurbitaceae
Chilicothe
Cucurbitaceae
Bur Cucumber
Cucurbitaceae
Red Hailstone
Cucurbitaceae
Snake Gourd
Cucurbitaceae
Chinese Cucumber
Cucurbitaceae
Cucurbitaceae
Cucurbitaceae
Japanese Snake Gourd
Cucurbitaceae