تیره Rubiaceae

فرم کلی تیره Rubiaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا بالارونده یا علوفه ای؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره ی رنگی؛ غیرآبدار. مستقل یا اپی فیت یا بالارونده. خشکی زی یا شورزی یا آبزی. برگ ها متقابل یا مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. حاشیه پهنک برگ یکپارچه تا دندانه دار

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه، یا یکپایه ی پلی گام، یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

روناسیان (نام علمی: Rubiaceae) تیره‌ای از گیاهان از راستهٔ گل‌سپاسی‌سانان (نام علمی: Gentianales) هستند.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی. X=(6-)9/11(-17) .

طبقه بندی خانواده Rubiaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Gentianales .

این خانواده دارای ۶۰۰۰ گونه است.

Pinckneya pubens

گونه های خانواده Rubiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Rubiaceae
Squinancy Wort
Rubiaceae
Dyer’s Woodruff
Rubiaceae
Button Bush
Rubiaceae
Sand Coprosma
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Native Currant
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Mirror Plant
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Crosswort
Rubiaceae
Goosegrass
Rubiaceae
Northern Bedstraw
Rubiaceae
Rubiaceae
Hedge Bedstraw
Rubiaceae
Sweet Woodruff
Rubiaceae
False Cleavers
Rubiaceae
Threepetal Bedstraw
Rubiaceae
Fragrant Bedstraw
Rubiaceae
Lady’s Bedstraw
Rubiaceae
Partridge Berry
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Bead Plant
Rubiaceae
Snake-Needle Grass
Rubiaceae
Rubiaceae
Bitter Bark
Rubiaceae
Rubiaceae
Asian Madder
Rubiaceae
Rubiaceae
Indian Madder
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Indian Madder
Rubiaceae
Wild Madder
Rubiaceae
Rubiaceae
Madder
Rubiaceae
Field Madder
Rubiaceae
Rubiaceae