خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره زنبق(Iridaceae)

فرم کلی تیره Iridaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای (به ندرت). چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ ریزوم دار یا کورم دار یا پیازی. خشکی پسند. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ متناوب؛ معمولاً دوردیفه؛ پهن یا سه برگچه ای؛ علفی یا چرمی؛ بی دمبرگ یا دمبرگ دار؛ پوشش دار. برگ ها معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی یا نیزه ای؛ دارای رگبرگ پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار یا فاقد آن. شهد مترشحه از پوشش گل یا از اندام های جنسی ماده. گرده افشانی توسط حشرات  یا پرندگان یا باد.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، قدیم الحاره؛ جدیدالحاره، استرالیا. نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی بجز نواحی یخبندان و اروپا-آسیای شمالی. X=3-19 (یا بیشتر).

طبقه بندی خانواده Iridaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Asparagales .

این خانواده دارای ۱۸۰۰ گونه است.

Tritonia crocata

گونه های خانواده Iridaceae در شبکه گیاهی ایران:

ام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Baboon Root
Iridaceae
Leopard Lily
Iridaceae
Iridaceae
Montbretia
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Saffron
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Spanish Nut
Iridaceae
Iridaceae
Crested Iris
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Japanese Water Iris
Iridaceae
Iridaceae
Stinking Gladwin
Iridaceae
Purple Flag
Iridaceae
Orris
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Bowltube Iris
Iridaceae
Rocky Mountain Iris
Iridaceae
Dalmation Iris
Iridaceae
Yellow Flag
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Beachhead Iris
Iridaceae
Siberian Iris
Iridaceae
Roof Iris
Iridaceae
Iridaceae
Blue Flag
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Bermuda Blue-Eyed Grass
Iridaceae
Iridaceae
Tiger Flower
Iridaceae
Iridaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *