فرم کلی تیره Convallariaceae:  گیاهانی علفی. برگ ها بخوبی توسعه یافته. چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. ساقه های جوان در ناحیه میانگره ها غیرشکننده و مقاوم. ریزوم دار یا غده ای. خشکی پسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه؛ علفی یا چرمی؛ دارای دمبرگ یا بی دمبرگ؛ پوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ نیزه ای یا کشیده یا تخم مرغی شکل؛ با رگبرگ پنجه ای یا پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه و پهن.

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از اندام های جنسی ماده. گرده افشانی توسط حشرات

جغرافیا: منطقه قطب شمال؛ نواحی قدیم الحاره و جدیدالحاره. جزایر کاریب. بخصوص نیمکره ی شمالی.

طبقه بندی خانواده Convallariaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Asparagales .

این خانواده دارای حدود ۶۵ گونه می باشد.

Streptopus Streptopoides

گونه های خانواده Convallariaceae  در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Aspidistra
Convallariaceae
Bluebeard
Convallariaceae
Convallariaceae
Speckled Wood Lily
Convallariaceae
Lily Of The Valley
Convallariaceae
Lily Of The Valley
Convallariaceae
Convallariaceae
Convallariaceae
Lilyturf
Convallariaceae
Lily Turf
Convallariaceae
Canada Beadruby
Convallariaceae
Wild Lily Of The Valley
Convallariaceae
Snake’s Beard
Convallariaceae
Small Solomon’s Seal
Convallariaceae
Convallariaceae
King Solomon’s Seal
Convallariaceae
Convallariaceae
Convallariaceae
Convallariaceae
Convallariaceae
Convallariaceae
Convallariaceae
Convallariaceae
Convallariaceae
Convallariaceae
Solomon’s Seal
Convallariaceae
Solomon’s Seal
Convallariaceae
Convallariaceae
Hairy Solomon’s Seal
Convallariaceae
Huang Jing
Convallariaceae
Convallariaceae
Whorled Solomon’s Seal
Convallariaceae
Convallariaceae
Convallariaceae
Convallariaceae
Convallariaceae
False Spikenard
Convallariaceae
Star-Flowered Lily Of The Valley
Convallariaceae
Wild Cucumber
Convallariaceae
Scootberry
Convallariaceae
Convallariaceae

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *