خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره اسفناج ، چغندر (Chenopodiaceae)

فرم کلی تیره Chenopodiaceae: گیاهانی علفی یا درختچه ای یا درختی یا بالارونده. برگ ها بخوبی تمایزیافته یا بسیار تقلیل یافته یا فاقد برگ. گیاهانی آبدار یا غیرآبدار. یکساله یا دوساله یا چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده. برگ ها در اندازه های بسیار کوچک تا بزرگ؛ متناوب یا متقابل؛ علفی یا گوشتی یا غشایی؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ پوشش دار یا غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده تا یکپارچه؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

اسفناجیان (Chenopodiaceae) از گیاهان گلدار راسته میخک سانان  (Caryophyllales) که در خانواده تاج خروسیان گنجانده شده است یا زیرخانواده می‌باشد. این گیاه یک یا چندساله به صورت درختچه و به ندرت درخت است که اغلب گوشتی یا بندبند هستند.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت، یا یک پایه، یا یک پایه ی نر، یا یک پایه ی ماده، یا دوپایه، یا یک پایه ی پلی گام.

جغرافیا: نواحی معتدل تا نیمه گرمسیری. همه جازی بجز آمریکای مرکزی، آسیا، مالزی و اغلب مناطق آفریقا. X=(6-)9 .

طبقه بندی خانواده Chenopodiaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Caryophyllales .

این خانواده دارای ۱۴۰۰ گونه و حدود ۱۰۵است.

گونه های  خانواده Chenopodiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Sand Rice
Chenopodiaceae
Glasswort
Chenopodiaceae
Glasswort
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Silvery Orach
Chenopodiaceae
Silverscale Saltbush
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Grey Sage Brush
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Shadscale
Chenopodiaceae
Crownscale
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Wheelscale Saltbush
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Sea Orach
Chenopodiaceae
Hastate Orach
Chenopodiaceae
Orach
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Quail Bush
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Giant Saltbush
Chenopodiaceae
Nuttall’s Saltbush
Chenopodiaceae
Spreading Orach
Chenopodiaceae
Powell’s Saltweed
Chenopodiaceae
Sack Saltbush
Chenopodiaceae
Bractscale
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Wedgescale Saltbush
Chenopodiaceae
Summer Cypress
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Sugar Beet
Chenopodiaceae
Spinach Beet
Chenopodiaceae
Beetroot
Chenopodiaceae
Swiss Chard
Chenopodiaceae
Sea Beet
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Fat Hen
Chenopodiaceae
Mexican Tea
Chenopodiaceae
Wormseed
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Southern Huauzontle
Chenopodiaceae
Good King Henry
Chenopodiaceae
Jerusalem Oak
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
California Goosefoot
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Strawberry Blite
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Fig-Leaved Goosefoot
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Goosefoot
Chenopodiaceae
Tree Spinach
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Oak-Leaved Goosefoot
Chenopodiaceae
Foetid Goosefoot
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Mealy Goosefoot
Chenopodiaceae
Narrow Leaved Goosefoot
Chenopodiaceae
Nettleleaf Goosefoot
Chenopodiaceae
Huauzontle
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Cañihua
Chenopodiaceae
All-Seed
Chenopodiaceae
Desert Goosefoot
Chenopodiaceae
Quinoa
Chenopodiaceae
Red Goosefoot
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Stinking Goosefoot
Chenopodiaceae
Winged Pigweed
Chenopodiaceae
Ruby Saltbush
Chenopodiaceae
Sea Purslane
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Salt Tree
Chenopodiaceae
Poverty Weed
Chenopodiaceae
Coastal Saltbush
Chenopodiaceae
Climbing Saltbush
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Dwarf Glasswort
Chenopodiaceae
Glasswort
Chenopodiaceae
Chicken Claws
Chenopodiaceae
Red Glasswort
Chenopodiaceae
Utah Pickleweed
Chenopodiaceae
Virginia Glasswort
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Tumbleweed
Chenopodiaceae
Saltwort
Chenopodiaceae
Prickly Russian Thistle
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Barilla Plant
Chenopodiaceae
Greasewood
Chenopodiaceae
Spinach
Chenopodiaceae
Seablite
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Shrubby Seablite
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Sea Blite
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Desert Seepweed
Chenopodiaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *