فرم کلی تیره Orchidaceae: گیاهانی علفی. برگ ها به خوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته یا فاقد برگ. گیاهانی آبدار یا غیرآبدار؛ اتوتروف یا ساپروفیت. چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ دارای کورم یا ریزوم یا غده. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها در اندازه های کوچک تا بزرگ؛ متناوب یا متقابل یا مارپیچی یا دوردیفه؛ پهن یا لوله ای یا گرد؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار؛ پوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی یا نیزه ای یا کشیده یا تخم مرغی شکل؛ با رگبرگ پرمانند. حاشیه پهنک برگ معمولاً یکپارچه.

ثعلبیان با حدود ۸۵۰ سرده و ۱۷۰۰۰ گونه که بزرگترین تیره گیاهان گل‌دار به‌شمار می‌آید و شامل گونه‌های چندساله زمینی و رورست یا بالارونده است که دارای غده‌های گوشتی یا پایه با گل‌های نامنظم و ساختار خاص و دانه‌های ریز هستند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از پوشش گل یا از مادگی. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی یخبندان (به ندرت)، یا معتدل تا گرمسیری. به وفور در نواحی گرمسیری. X=6-29 (یا بیشتر).

طبقه بندی خانواده Orchidaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Asparagales .

این خانواده دارای ۱۷۰۰۰ گونه است.

Spiranthes spiralis

گونه های خانواده Orchidaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Pyramidal Orchid
Orchidaceae
Putty Root
Orchidaceae
Hyacinth Orchid
Orchidaceae
Orchidaceae
Fairyslipper
Orchidaceae
Summer Coralroot
Orchidaceae
Autumn Coralroot
Orchidaceae
Nerve Root
Orchidaceae
Nerve Root
Orchidaceae
Nerve Root
Orchidaceae
Marsh Orchid
Orchidaceae
Spotted Orchid
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Tien Ma
Orchidaceae
Potato Orchid
Orchidaceae
Western Rattlesnake Plantain
Orchidaceae
Downy Rattlesnake Plantain
Orchidaceae
Creeping Lady’s Tresses
Orchidaceae
Fragrant Orchid
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Onion-Leaf Orchis
Orchidaceae
Bee Orchid
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Brown Bee Orchid
Orchidaceae
Late Spider Orchid
Orchidaceae
Fly Orchid
Orchidaceae
Orchidaceae
Yellow Bee Orchid
Orchidaceae
Woodcock Orchid
Orchidaceae
Early Spider Orchid
Orchidaceae
Sawfly Orchid
Orchidaceae
Orchidaceae
Bug Orchis
Orchidaceae
Orchidaceae
Marsh Orchis
Orchidaceae
Early Purple Orchis
Orchidaceae
Military Orchis
Orchidaceae
Green-Winged Orchid
Orchidaceae
Dark-Winged Orchis
Orchidaceae
Butterfly Orchid
Orchidaceae
White Bog-Orchid
Orchidaceae
Autumn Lady’s Tresses
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *