گل‌شیپوریان یا تیرهٔ گل شیپوری

گل‌شیپوریان گیاهانی هستند علفی یا چوبی ،بالارونده ، دارای شیرآبهٔ تلخ و شیری رنگ، بابرگ‌های معمولاً پهن، دمبرگ غالباً لُب‌دار، رگبرگ‌های شبکه‌ای؛ گل‌های یک یا دو جنسی کوچک، بدون دُمگل، گل‌آذین سُنبله، ۴ تا ۶ گلپوش آزاد یا پیوسته یا بدون گلپوش، ۲ تا ۸ پرچم، تخمدان فوقانی یا برهنه، یک خانه‌ای یا بیشتر، یک تخمک یا بیشتر در هر خانه و میوهٔ معمولاً سته. این گیاهان بومی نواحی گرمسیری‌اند.

فرم کلی تیره Araceaeگیاهانی درختچه ای یا علفی؛ صمغ دار یا دارای شیرابه رنگی، یا غیرصمغ دار و فاقد شیرابه رنگی. چندساله، دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ اغلب ریزوم دار یا دارای کورم یا دارای غده. مستقل یا انگلی یا بالارونده. آبدوست یا خشکی پسند. گیاهانی آبدوست بصورت ریشه دار یا غوطه ور روی آب (جنس Pistia ). برگ ها در گیاهان آبدوست بصورت غوطه ور در روی آب یا زیر آب. هتروفیل یا غیرهتروفیل. برگ ها در اندازه های کوچک تا بسیار بزرگ؛ متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه؛ دارای دمبرگ یا بدون دمبرگ؛ پوشش دار؛ ساده یا مرکب. رگبرگ ها به شکل پرمانند یا پنجه ای یا موازی هم. برگ ها زبانه دار یا غیرزبانه ای. دارای فلس های محوری یا فاقد آنها.

انواده شیپوری Araceae

خانواده بسیار مهم به سه زیر گروه تقسیم می شوند:

۱-    گیاهانی که با قلمه ساقه تکثیر می شوند

۲-    گیاهانی که با پاجوش تکثیر می شوند

۳-    گیاهانی که هم تولید پاجوش دارند و هم با قلمه تکثیر می شوند

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یک پایه، یا یک پایه ی نر، یا یک پایه ی ماده، یا دوپایه ی ماده، یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط باد یا توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری یا گرمسیری یا معتدل.

طبقه بندی خانواده Araceaeزیررده تک لپه ای ها، راسته Alismatales .

این خانواده دارای  ۲۰۰۰ گونه و ۱۰۶ است.

Peltandra Sagittifolia

گونه های خانواده  Araceae  در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Sweet Flag
Araceae
Araceae
Elephant Yam
Araceae
Devil’s Tongue
Araceae
Tian Nan Xing
Araceae
Tian Nan Xing
Araceae
Araceae
Green-Dragon
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Indian Turnip
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Jack In The Pulpit
Araceae
Araceae
Friar’s Cowl
Araceae
Araceae
Araceae
Cuckoo Pint
Araceae
Water Arum
Araceae
Araceae
Yellow Skunk Cabbage
Araceae
Araceae
Araceae
Golden Club
Araceae
White Arrow Arum
Araceae
Green Arrow Arum
Araceae
Hu Zhang
Araceae
Ban Xia
Araceae
Araceae
Skunk Cabbage
Araceae
Araceae
Arum Lily
Araceae

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *