خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره عشقه،تیره داردوست (Araliaceae)

فرم کلی تیره Araliaceaeگیاهانی درختی یا علفی یا درختچه ای یا بالارونده؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی؛ اسانس دار یا فاقد اسانس؛ رزینی. اتوتروف. چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا اپی فیت یا بالارونده. برگ ها در اندازه های متوسط تا بسیار بزرگ یا کوچک؛ متناوب یا متقابل یا مارپیچی یا دوردیفه یا چهارردیفه؛ گاهی چرمی؛ دمبرگ دار یا نیمه دمبرگ دار؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پرمانند یا پنجه ای؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. اندام های رویشی بصورت فلس مانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه یا یکپایه ی نر یا یکپایه ی ماده یا دوپایه یا دوپایه ی ماده.

جغرافیا: نواحی معتدل یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. X=11, 12(+) .

 این گیاهان پراکندگی جهانی دارند؛ بسیاری از گونه‌های این سرده علف‌های هرز مزاحم یاگونه های مهاجم محسوب می‌شوند، اما گاه برای گل‌های زیبایشان کاشته می‌شوند.

طبقه بندی خانواده Araliaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Apiales .

این خانواده دارای ۷۰۰ گونه و ۴۹ جنس است.

گونه هایخانواده Araliaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Chinese Angelica Tree
Araliaceae
Manchurian Spikenard
Araliaceae
Udo
Araliaceae
Japanese Angelica Tree
Araliaceae
Bristly Sarsaparilla
Araliaceae
Manchurian Angelica Tree
Araliaceae
Wild Sarsaparilla
Araliaceae
American Spikenard
Araliaceae
Sakhalin Spikenard
Araliaceae
Hercule’s Club
Araliaceae
Araliaceae
Araliaceae
Wu Jia Pi
Araliaceae
Taka-No-Tsume
Araliaceae
Araliaceae
Siberian Ginseng
Araliaceae
Araliaceae
Araliaceae
Ukogi
Araliaceae
Araliaceae
Araliaceae
Ivy
Araliaceae
Nepal Ivy
Araliaceae
Araliaceae
Tree Aralia
Araliaceae
Araliaceae
Devil’s Club
Araliaceae
Ginseng
Araliaceae
Japanese Ginseng
Araliaceae
Araliaceae
San Qi
Araliaceae
American Ginseng
Araliaceae
Ground Nut
Araliaceae
Elderberry Panax
Araliaceae
Puahou
Araliaceae
Araliaceae
Araliaceae
Rice Paper Plant
Araliaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *