خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره علف هفت بند(Polygonaceae)

فرم کلی تیره Polygonaceaeگیاهانی علفی یا درختی یا درختچه ای یا بالارونده؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. برگ ها بخوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی ریشه دار. دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده. خشکی زی یا شورزی. برگ ها در اندازه های بسیار کوچک تا بزرگ؛ متناوب یا متقابل؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار یا نیمه دمبرگ دار؛ پوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها اغلب متصل به یک غلاف به نام اُکرا (Ochrea) . وجود این غلاف از اختصاصات گیاهان این تیره است . حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا کنگره دار.

علف هفت‌بند، بندواش (نام علمی: Polygonum)،  سرد ه ای است از  راسته گل میخک (Caryophyllales) تیره هفت‌بندان (Polygonaceae). به عربی به آن «بطباط» می‌گویند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه، یا یکپایه ی پلی گام، یا دوپایه. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

جغرافیا: نواحی یخبندان یا معتدله یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. همه جازی بجز آفریقا، نواحی گرمسیر آمریکای جنوبی، غرب هندوستان و جنوب شرقی آسیا بجز گینه نو. X=7-13 .

طبقه بندی خانواده Polygonaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Caryophyllales .

این خانواده دارای حدود ۸۰۰ گونه است.

Oxyria digyna

گونه های خانواده Polygonaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Polygonaceae
Polygonaceae
Doublegee
Polygonaceae
Winged Buckwheat
Polygonaceae
Polygonaceae
Crispleaf Buckwheat
Polygonaceae
American Pipeweed
Polygonaceae
Antelope Sage
Polygonaceae
Seaside Buckwheat
Polygonaceae
Longleaf Buckwheat
Polygonaceae
Slender Buckwheat
Polygonaceae
Perennial Buckwheat
Polygonaceae
Buckwheat
Polygonaceae
Tartarian Buckwheat
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Maidenhair Vine
Polygonaceae
Mountain Sorrel
Polygonaceae
Alaska Wild Rhubarb
Polygonaceae
Alpine Knotweed
Polygonaceae
Willow Grass
Polygonaceae
Small-Leaved Knotweed
Polygonaceae
Knotweed
Polygonaceae
Joint Weed
Polygonaceae
Bistort
Polygonaceae
American Bistort
Polygonaceae
Polygonaceae
Water Smartweed
Polygonaceae
Polygonaceae
Black Bindweed
Polygonaceae
Polygonaceae
Knotweed
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Smartweed
Polygonaceae
Japanese Knotweed
Polygonaceae
Curlytop Knotweed
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Asian Bistort
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
He Shou Wu
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Prince’s Feather
Polygonaceae
Pennsylvania Smartweed
Polygonaceae
Polygonaceae
Red Leg
Polygonaceae
Polygonaceae
Himalayan Knotweed
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Giant Knotweed
Polygonaceae
False Buckwheat
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Jumpseed
Polygonaceae
Alpine Bistort
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Himalayan Rhubarb
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Sikkim Rhubarb
Polygonaceae
Chinese Rhubarb
Polygonaceae
Turkey Rhubarb
Polygonaceae
Da Huang
Polygonaceae
Rhubarb
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Tartarian Rhubarb
Polygonaceae
Rhubarb
Polygonaceae
Spinach Rhubarb
Polygonaceae
Sorrel
Polygonaceae
Sheeps Sorrel
Polygonaceae
Alpine Dock
Polygonaceae
Polygonaceae
Red Dock
Polygonaceae
Arctic Dock
Polygonaceae
Maiden Sorrel
Polygonaceae
Polygonaceae
Swamp Dock
Polygonaceae
Polygonaceae
Sharp Dock
Polygonaceae
Curled Dock
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Great Water Dock
Polygonaceae
Canaigre
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Golden Dock
Polygonaceae
Mexican Dock
Polygonaceae
Polygonaceae
Round-Leaved Dock
Polygonaceae
Western Dock
Polygonaceae
Herb Patience
Polygonaceae
Fewleaved Dock
Polygonaceae
Fiddle Dock
Polygonaceae
Willow Dock
Polygonaceae
Red-Veined Dock
Polygonaceae
Buckler-Leaved Sorrel
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Sour Greens
Polygonaceae
Bladder Dock
Polygonaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *