خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره گندمیان (Gramineae)

فرم کلی تیره Gramineaeگیاهانی علفی یا درختچه ای یا بالارونده. برگ ها بخوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. یکساله یا دوساله یا چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. ساقه های جوان در محل میانگره ها به راحتی شکننده یا غیرشکننده. گیاهان چندساله دارای ریزوم یا غده. مستقل یا بالارونده. آبزی یا خشکی زی. گیاهان آبزی دارای ریشه. هتروفیلی یا غیرهتروفیلی. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ در اندازه های بسیار کوچک تا بزرگ؛ متناوب؛ پهن یا لوله ای یا سه گوش (به ندرت)؛ علفی یا چرمی؛ بی دمبرگ یا دمبرگ دار؛ پوششی؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خاردار یا سوزنی یا خطی یا واژتخم مرغی؛ دارای رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. حاشیه پهنک برگ یکپارچه؛ پهن یا پیچ خورده.

تیره گندم از بزرگترین تیره های گیاهان گلدار است که در ۴۵۰ جنس جای داده شده اند لذا اختصاصات آنها این است که در غالب محیط‌ها به صورت اجتماعات خاص پراکندگی دارند شکل ظاهر آنها به صورتی است که به مجرد مشاهده هر یک از گونه های آن ها می توان فوراً تعلق گیاه را به تیره گندم اظهار نمود.

چمنیان یا گندمیان یا تیره گندم تیره‌ای از گیاهان گلدار می‌باشند، گیاهان این خانواده به نام علف شناخته می‌شوند

تخمین زده می‌شود که علف زارهاو چمن زارها۲۰ ٪ از پوشش گیاهی زمین را تشکیل می‌دهد.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه، یا یکپایه ی نر، یا یکپایه ی ماده، یا دوپایه، یا دوپایه ی نر، یا دوپایه ی ماده، یا یکپایه ی پلی گام، یا زنده زا یا غیرزنده زا. فاقد گل های شهددار. گرده افشانی توسط باد.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، قدیم الحاره، جدیدالحاره، استرالیا و قطب جنوب. نواحی یخبندان، معتدله، نیمه گرمسیری و گرمسیری. همه جازی.

طبقه بندی خانواده Gramineaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Poales .

این خانواده دارای ۱۲۰۰۰ گونه است.

در اینجا با توجه به موارد استعمال نباتات تیره گندمیان آنها را به ۳دسته تقسیم میکنیم   اول_غلات(Cereales)_ این دسته در تغذیه انسان و حیوانات اهلی اهمیت داشته و بشرح زیرند   ۱_گندم(T.Sativum) _ دانه آن خوراک بیشتر مردم روی زمین است.دانه بعضی گندم ها سخت و دارای مقاطع شیشه ای بوده  (T.durum) و در پاره ای دانه سست و مقاطع آنها آردی (T.Vulgara) روی این اصل هر یک موارد استعمال مخصوص در تغذیه دارند.از ساقه گندم کاه بدست میآید که قسمتی از خوراک دامهای اهلی را تشکیل داده و همچنین ممکن است در صنعت کاغذ و مقوا سازی از آن استفاده نمود. در بعضی موارد ساقه گندم را پس از جدا کردن سنبله آن بعنوان کود در زمین مدفون مینمایند.       ۲_جو (Hordeum Vulgara) _که در سنبلچه آن یک گل موجود بوده و هر ۳ سنبلچه از یک نقطه از محور سنبله خارج می شود در جو گلوم ها باریک و ظریف و گلومل ها به دانه متصل بوده و در خرمن کوبی از آن جدا نمیشوند. در بعضی نژادهای جو گلومل سیاهرنگ است که این رقم جو را به اسم جوی سیاه در بازار میفروشند. جو را در تعلیف دامهای اهلی و همچنین در آبجوسازی مصرف می کنند. از ۳ سنبلچه که از یک نقطه روی سنبله جو خارج میشوند گاهی یکی و گاهی ۲ تا و گاهی هر ۳ بارور میشوند در اینصورت آنها را جوهای دو پر و چهار پر و یا شش پر مینامند از آرد جو بطور خالص و یا مخلوطی از آرد جو و گندم نان تهیه میشود ساقه و کاه جو مانند ساقه گندم مورد استعمال دارد.           ۳_چاودار(Secale Cereale) _سنبله چاودار مانند گندم بوده ولی در سنبلچه آن ۲ گل دیده میشود.ارتفاع ساقه آن معمولا” از ساقه گندم بلندتر است و دانه آن از دانه گندم باریکتر و کشیده تر است. چاودار محصول اراضی ضعیف و کوهستانی ایران است.از دانه و ساقه مانند گندم استفاده میشود.        ۴_یولاف(Avena Sativa)_یولاف مانند جو در تغذیه دامهای اهلی بخصوص در اروپا استفاده میشود. لیگول یولاف نسبتا” بزرگ است.       ۵_برنج (Oryza Sativa)_گل آذین دارای انشعابات فرعی بوده. سنبلچه دارای ۱ گل است که آن هم بارور می شود. گلوم ها خیلی کوچک و گاهی حذف شده اند.گل برنج دارای ۶ پرچم است.برنج  محصول نواحی گرم و باتلاقی است دانه برنج صرف تغذیه انسان می شود.در صنعت برای نشاسته سازی از دانه برنج استفاده میشود.       ۶_ذرت(Zea mays) _گیاهی تک پایه است یعنی گلهای نر و ماده بطور مجزا روی یک پایه اند گل آذین نر در انتهای ساقه و دارای انشعاباتی چند است.گل آذینهای ماده در قسمت وسطای طول ساقه و متعدد بوده و بوسیله براکته های بزرگی پوشیده میشود. گل آذین سنبله ماده نسبتا” طویل بوده و گلها در روی آن متراکم هستند. از قسمت انتهایی  گل آذین ماده دسته های ابریشم مانندی که همان خامه ای کلاله های مادگی گلها می باشند برای پذیرش گرده گل خارج میشوند(این همان قسمتی است که بنام کاکله ذرت در طب از آن استفاده میشود).از دانه ذرت در تغذیه طیور و خوراک انسان استفاده میشود.ساقه ذرت طویل بوده و تا ۳ متر بلند میشود. ساقه جوان آن بمصرف تغذیه دامهای اهلی میرسد.       ۷_ارزن(Panicum maliaceun)_داری دانه های تقریبا” گرد بوده و صرف تغذیه دامها میشود. ارزن محصول نواحی ضعیف و کوهستانی است.       دوم_گندمیان علوفه ای_این نوع گیاهان غالبا” خودرو بوده و قسمت عمده مراتع نواحی استپی را تشکیل می دهند.   سوم_گندمیان صنعتی_در ساقه های بعضی از گندمیان مانند نیشکر (Saccharium officinarum) و ذرت خوشه ای ( Sorghum saccharatum) مقدار قابل ملاحظه ای قند (ساکارز) ذخیره شده است که در صنعت قند سازی مورد استفاده قرار میگیرد. الیاف برگ بعضی از این گندمیان در صنایع ریسندگی و کاغذ سازی قابل استفاده است مانند گیاه آلفا (Stipa tenacissima)و بالاخره ساقه گیاه خیز ران (Bambus arundinacea) در صنایع ظریف چوب مورد استفاده قرار می گیرد.

 Bromus carinatus

گونه های خانواده Gramineae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Indian Millet
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Tall Wheatgrass
Gramineae
Upland Bent
Gramineae
Shortawn Foxtail
Gramineae
Marram Grass
Gramineae
Beach Grass
Gramineae
Gramineae
Big Bluestem
Gramineae
Broomsedge Bluestem
Gramineae
Sweet Vernal Grass
Gramineae
Cane Reed
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Giant Reed
Gramineae
Barley Mitchell Grass
Gramineae
Abyssinian Oat
Gramineae
Slender Oat
Gramineae
Gramineae
Red Oat
Gramineae
Wild Oats
Gramineae
Oats
Gramineae
Naked Oat
Gramineae
Gramineae
Hungarian Oat
Gramineae
Oats
Gramineae
Sterile Oats
Gramineae
Bristle Oats
Gramineae
Gramineae
Hedge Bamboo
Gramineae
Ryoku-Chiku
Gramineae
Sloughgrass
Gramineae
American Sloughgrass
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Blue Grama
Gramineae
Mountain Brome
Gramineae
Californian Brome
Gramineae
Smooth Brome
Gramineae
Japanese Chess
Gramineae
Mango
Gramineae
Mountain Brome
Gramineae
Hairy Brome
Gramineae
Ripgut Brome
Gramineae
Cheat Grass
Gramineae
Soft Brome
Gramineae
Water WhirlGrass
Gramineae
Indian Woodoats
Gramineae
Kan-Chiku
Gramineae
Thorny Bamboo
Gramineae
Gramineae
Square Bamboo
Gramineae
Gramineae
Culeu
Gramineae
Gramineae
Sweet Reed Grass
Gramineae
Job’s Tears
Gramineae
Pampas Grass
Gramineae
Bermuda Grass
Gramineae
Cock’s Foot
Gramineae
Button Grass
Gramineae
Tussock Grass
Gramineae
Plume Grass
Gramineae
Southern Crab Grass
Gramineae
Crab Grass
Gramineae
Ringal
Gramineae
Jungle Rice
Gramineae
Barnyard Millet
Gramineae
Japanese Millet
Gramineae
Finger Millet
Gramineae
Wire Grass
Gramineae
Gramineae
Canadian Wild Rye
Gramineae
Blue Wild Rye
Gramineae
Sand Couch
Gramineae
Couch Grass
Gramineae
Gramineae
Weeping Love Grass
Gramineae
Soft Love Grass
Gramineae
Tef
Gramineae
Fountain Bamboo
Gramineae
Gramineae
Sheep’s Fescue
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Floating Manna Grass
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Eastern Manna Grass
Gramineae
Fowl Manna Grass
Gramineae
Holy Grass
Gramineae
Galleta
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Padang
Gramineae
Bulbous Barley
Gramineae
Gramineae
Two-Rowed Barley
Gramineae
Six-Row Barley
Gramineae
Gramineae
Foxtail Barley
Gramineae
Mouse Barley
Gramineae
Egyptian Barley
Gramineae
Barley
Gramineae
Sprat Barley
Gramineae
Cogongrass
Gramineae
Gramineae
June Grass
Gramineae
Lyme Grass
Gramineae
Giant Wild Rye
Gramineae
Volga Wild Rye
Gramineae
Squaw Grass
Gramineae
Italian Ryegrass
Gramineae
Perennial Ryegrass
Gramineae
Darnel
Gramineae
Albardine
Gramineae
Wood Millet
Gramineae
Gramineae
Amur Silver Grass
Gramineae
Eulalia
Gramineae
Praire Dropseed
Gramineae
Mountain Rice
Gramineae
Blue Panic Grass
Gramineae
Old Witch Grass
Gramineae
Native Millet
Gramineae
European Millet
Gramineae
Vine Mesquite
Gramineae
Sauwi
Gramineae
Desert Panicgrass
Gramineae
Chinese Fountain Grass
Gramineae
Gramineae
Pearl Millet
Gramineae
Canary Grass
Gramineae
Canary Grass
Gramineae
Small Canary Grass
Gramineae
Timothy
Gramineae
Common Reed
Gramineae
Stone Bamboo
Gramineae
Half-Black Bamboo
Gramineae
Golden Bamboo
Gramineae
Yellow-Groove Bamboo
Gramineae
Madake
Gramineae
Gramineae
Sweetshoot Bamboo
Gramineae
Moso-Chiku
Gramineae
Zig-Zag Bamboo
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Kei-Chiku
Gramineae
Meyer Bamboo
Gramineae
Big-Node Bamboo
Gramineae
Black Bamboo
Gramineae
Ha-Chiku
Gramineae
Kurodake
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Ougon-Kouchiku
Gramineae
Kou-Chiku
Gramineae
Gramineae
Giant Timber Bamboo
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Dwarf Fern-Leaf Bamboo
Gramineae
Gramineae
Medake
Gramineae
Dwarf White-Striped Bamboo
Gramineae
Annual Meadow Grass
Gramineae
Mutton Grass
Gramineae
Gramineae
Kentucky Blue Grass
Gramineae
Pine Bluegrass
Gramineae
Gramineae
Annual Beardgrass
Gramineae
Tonkin Bamboo
Gramineae
Metake
Gramineae
Sweet Grass
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Chishima Zasa
Gramineae
Miyako-Zasa
Gramineae
Broadleaf Bamboo
Gramineae
Gramineae
Kuma-Zasa
Gramineae
Azuma-Zasa
Gramineae
Gramineae
Rye
Gramineae
Rye
Gramineae
Mountain Rye
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Narihiradake
Gramineae
Umbrella Bamboo
Gramineae
Foxtail Millet
Gramineae
Yellow Bristle Grass
Gramineae
Green Bristle Grass
Gramineae
Gramineae
Okame-Zasa
Gramineae
Sorghum
Gramineae
Johnson Grass
Gramineae
Cord Grass
Gramineae
Prairie Cord Grass
Gramineae
Townsend’s Cord Grass
Gramineae
Alkali Sakaton
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Spike Dropseed
Gramineae
Sand Dropseed
Gramineae
Mesa Dropseed
Gramineae
Giant Dropseed
Gramineae
Smut Grass
Gramineae
Gramineae
Chee Grass
Gramineae
Esparto Grass
Gramineae
Sleepy Grass
Gramineae
Green Needlegrass
Gramineae
Gramineae
Umbrella Bamboo
Gramineae
Gramineae
Bergbamboes
Gramineae
Porcupine Grass
Gramineae
Sesame Grass
Gramineae
Spike Trisetum
Gramineae
Triticale
Gramineae
Bread Wheat
Gramineae
Club Wheat
Gramineae
Makha Wheat
Gramineae
Spelt Wheat
Gramineae
Shot Wheat
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Einkorn
Gramineae
Wild Einkorn
Gramineae
Gramineae
Sanduri
Gramineae
Rivet Wheat
Gramineae
Persian Wheat
Gramineae
Wild Emmer
Gramineae
Emmer
Gramineae
Durum Wheat
Gramineae
Polish Wheat
Gramineae
Khurasan Wheat
Gramineae
Vavilov’s Wheat
Gramineae
Sea Oats
Gramineae
Vetiveria
Gramineae
Ringal
Gramineae
Gramineae
Sweet Corn
Gramineae
Wild Rice
Gramineae
Manchurian Wild Rice
Gramineae
Korean Lawn Grass
Gramineae

 

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *