خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره مرکبات، تیره سداب(Rutaceae)

فرم کلی تیره Rutaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی؛ اسانس دار. برگ ها بخوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی اتوتروف. خشکی زی یا شورزی. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ متناوب یا متقابل؛ مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ معطر؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پرمانند یا تک برگچه ای. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده یا یکپارچه؛ گاهی خطی؛ یا بسیار منقسم؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا تک رگبرگی. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه، یا یک پایه ی نر، دوپایه، یا یکپایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی معتدل، نیمه گرمسیری و گرمسیری. X=7-11(+) . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۹ است.

طبقه بندی خانواده Rutaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Sapindales .

این خانواده دارای ۹۰۰ گونه است.

سُداب (نام علمی: Ruta graveolens) از تیره مرکبات(سُدابیان) (rutaceae) گیاهی علفی پایا ساقه‌های منشعب و چوبی، برگهای متناوب دو تا سه قسمتی صاف و بی پرز است.

Euodia ruticarpa

گونه های خانواده Rutaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Rutaceae
Pinnate Boronia
Rutaceae
Mexican Orange Flower
Rutaceae
Limequat
Rutaceae
Calamondin Orange
Rutaceae
Limequat
Rutaceae
Citrumelo
Rutaceae
Citrange
Rutaceae
Bitter Orange
Rutaceae
Ichang Papeda
Rutaceae
Lemon
Rutaceae
Mandarin
Rutaceae
Sweet Orange
Rutaceae
Lemon
Rutaceae
Cape Barren Tea
Rutaceae
Burning Bush
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Wu Zhu Yu
Rutaceae
Round Kumquat
Rutaceae
Oval Kumquat
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Amur Cork Tree
Rutaceae
Rutaceae
Chinese Cork Tree
Rutaceae
Rutaceae
Bitter Orange
Rutaceae
Rutaceae
Hop Tree
Rutaceae
Hop Tree
Rutaceae
Egyptian Rue
Rutaceae
Rue
Rutaceae
Mountain Rue
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Lime Berry
Rutaceae
Rutaceae
Winged Prickly Ash
Rutaceae
Prickly Ash
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Hercules Club
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Japanese Pepper Tree
Rutaceae
Winged Prickly Ash
Rutaceae
Rutaceae
Szechuan Pepper
Rutaceae
Sandfly Bush
Rutaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *