خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره توسکا ، تیره غان (Betulaceae)

فرم کلی تیره Betulaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای؛ بی صمغ و فاقد شیره ی رنگی. گیاهانی غیرآبدار. خشکی پسند. برگ ها خزاندار؛ کوچک تا متوسط؛ متناوب؛ مارپیچی تا دوردیفه؛ پهن؛ علفی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها جدا از هم؛ فلس مانند؛ زوداُفت. حاشیه پهنک برگ دندانه دار. اندام های رویشی بصورت فلس مانند.

در گذشته، این خانواده به دو خانواده تقسیم شده بود. توسکایان (توس و توسکا) و فندقیان (بقیه). اما در رده‌بندی جدید این دو خانواده در دو زیرخانواده تقسیم‌یندی شده‌اند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی یک پایه. گرده افشانی توسط باد.

طبقه بندی خانواده Betulaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Fagales .

این تیره دارای ۹۵ گونه می باشد.

جغرافیا: نواحی معتدل. رشته کوه های آند، آرژانتین. X=8, 14 .

گونه های خانواده Betulaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Italian Alder
Betulaceae
Alder
Betulaceae
Betulaceae
Grey Alder
Betulaceae
Japanese Alder
Betulaceae
Seaside Alder
Betulaceae
Betulaceae
Nepalese Alder
Betulaceae
Betulaceae
White Alder
Betulaceae
Red Alder
Betulaceae
Speckled Alder
Betulaceae
Smooth Alder
Betulaceae
Sitka Alder
Betulaceae
Mountain Alder
Betulaceae
American Green Alder
Betulaceae
Yellow Birch
Betulaceae
Betulaceae
Gold Birch
Betulaceae
Scrub Birch
Betulaceae
Kenai Birch
Betulaceae
Cherry Birch
Betulaceae
Dwarf Birch
Betulaceae
River Birch
Betulaceae
Water Birch
Betulaceae
Paper Birch
Betulaceae
Silver Birch
Betulaceae
White Birch
Betulaceae
Grey Birch
Betulaceae
White Birch
Betulaceae
Betulaceae
Indian Paper Birch
Betulaceae
Hornbeam
Betulaceae
American Hornbeam
Betulaceae
Betulaceae
Betulaceae
American Hazel
Betulaceae
Hazel
Betulaceae
Betulaceae
Chinese Hazel
Betulaceae
Turkish Hazel
Betulaceae
Beaked Hazel
Betulaceae
California Hazel
Betulaceae
Betulaceae
Himalayan Hazel
Betulaceae
Siberian Filbert
Betulaceae
Indian Tree Hazel
Betulaceae
Filbert
Betulaceae
Japanese Hazel
Betulaceae
Betulaceae
Betulaceae
Trazel
Betulaceae
Chinese Trazel
Betulaceae
Hop Hornbeam
Betulaceae
Ironwood
Betulaceae

پست های مرتبط

1 نظر در “تیره توسکا ، تیره غان (Betulaceae)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *