خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره آلاله(Ranunculaceae)

فرم کلی تیره Ranunculaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای یا بالارونده؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی؛ فاقد اسانس. یکساله تا چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ اغلب ریزوم دار یا غده ای. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا آبدوست. گیاهان آبدوست دارای ریشه. برگ ها شناور روی آب. برگ ها متناوب یا متقابل؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ پوششی. فاقد عطر مشخص یا بدبو؛ ساده یا مرکب؛ سپرمانند یا غیرسپرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا کنگره دار یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه. دارای گل های شهددار یا فاقد آنها. شهد مترشحه از پوشش گل یا از اندام های جنسی نر. گرده افشانی توسط حشرات یا باد.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری.

طبقه بندی خانواده Ranunculaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Ranunculales .

این خانواده دارای ۱۵۰۰ گونه  است.

Aconitum chinense

گونه های خانواده Ranunculaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Ranunculaceae
Japanese Aconite
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Korean Monk’s Hood
Ranunculaceae
Bei Wu Tou
Ranunculaceae
Wolfsbane
Ranunculaceae
Wolfbane
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Aconite
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
White Baneberry
Ranunculaceae
Red Baneberry
Ranunculaceae
Herb Christopher
Ranunculaceae
Pheasant’s Eye
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Pheasant’s Eye
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Canadian Anemone
Ranunculaceae
Candle Anemone
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Wood Anemone
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Wind Flower
Ranunculaceae
Cao Yu Mei
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Tall Thimbleweed
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rue-Anemone
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rocky Mountain Columbine
Ranunculaceae
Wild Columbine
Ranunculaceae
Fan Columbine
Ranunculaceae
Columbine
Ranunculaceae
Western Columbine
Ranunculaceae
Columbine
Ranunculaceae
Columbine
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Columbine
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Columbine
Ranunculaceae
Western Marsh Marigold
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Marsh Marigold
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Xing An Sheng Ma
Ranunculaceae
Foetid Bugbane
Ranunculaceae
Komarov’s Bugbane
Ranunculaceae
Black Cohosh
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Wei Ling Xian
Ranunculaceae
Rock Clematis
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Hairy Clematis
Ranunculaceae
Fragrant Virgin’s Bower
Ranunculaceae
Ranunculaceae
White Clematis
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Sennin-So
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Traveller’s Joy
Ranunculaceae
Larkspur
Ranunculaceae
Larkspur
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Huang Lian
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Yun Lian
Ranunculaceae
Goldthread
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Giant Larkspur
Ranunculaceae
Larkspur
Ranunculaceae
Red Larkspur
Ranunculaceae
Larkspur
Ranunculaceae
Zalil
Ranunculaceae
Stavesacre
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Stinking Hellebore
Ranunculaceae
Black Hellebore
Ranunculaceae
Green Hellebore
Ranunculaceae
American Liverleaf
Ranunculaceae
American Liverleaf
Ranunculaceae
Hepatica
Ranunculaceae
Goldenseal
Ranunculaceae
Wild Fennel
Ranunculaceae
Love-In-A-Mist
Ranunculaceae
Yellow Fennel Flower
Ranunculaceae
Black Cumin
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Bai Tou Weng
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Korean Pasque Flower
Ranunculaceae
Pasque Flower
Ranunculaceae
Pasque Flower
Ranunculaceae
Pasque Flower
Ranunculaceae
Meadow Buttercup
Ranunculaceae
Water Crowfoot
Ranunculaceae
Corn Buttercup
Ranunculaceae
Bulbous Buttercup
Ranunculaceae
California Buttercup
Ranunculaceae
Hui Hui Suan
Ranunculaceae
Lesser Celandine
Ranunculaceae
Lesser Spearwort
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Graceful Buttercup
Ranunculaceae
Mao Gen
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rough-Seed Buttercup
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Western Buttercup
Ranunculaceae
Buttercup
Ranunculaceae
Pennsylvania Buttercup
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Creeping Buttercup
Ranunculaceae
Creeping Spearwort
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Celery-Leaved Buttercup
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Tian Kui
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Lesser Meadow Rue
Ranunculaceae
Meadowrue
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rue Anemone
Ranunculaceae
Globeflower
Ranunculaceae
Yellowroot
Ranunculaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *